Thứ Tư, 17/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Cách mạng tháng Tám năm 1945 là sự kiện trọng đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam thế kỷ 20. Trong những ngày khởi nghĩa sục sôi ấy, những vũ khí thô sơ, tự tạo và cả những đồ dùng trong cuộc sống sinh hoạt hàng cũng biến thành vũ khí.

Súng kíp, Việt Minh xã Nhữ Hán, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ dùng tham gia giành chính quyền, năm 1945.

Sưu tập vũ khí dùng trong Cách mạng tháng Tám năm 1945

Hiện vật- tư liệu