Thứ Năm, 20/06/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Giới thiệu những hiện vật, hình ảnh, tài liệu về cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân Việt Nam từ khi Thực dân Pháp nổ súng xâm lược năm 1858, kết thúc là thắng lợi của cuộc tổng khởi nghĩa giành chính quyền của nhân dân Việt Nam tháng 8/1945. Theo tiến trình lịch sử, phần trưng bày từ phòng 1 đến phòng 9 giúp người xem thấy rõ những vấn đề chính: Thực dân Pháp xâm lược Việt Nam và chính sách cai trị của thực dân Pháp; Các phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX; Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập (3/2/1930) lãnh đạo nhân dân đấu tranh giành độc lập dân tộc qua các cao trào Cách mạng 1930-1931, 1936-1939, 1939-1945; Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nhà nước độc lập, dân chủ đầu tiên ở Đông Nam Á.

Sơ đồ tham quan

Bảo vật quốc gia

Hiện vật- tư liệu