Thứ Tư, 17/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Đây là thời kỳ mở đầu của chế độ phong kiến Việt Nam. Hệ thống chính quyền được củng cố, tuy còn đơn giản nhưng thể hiện rõ một bước tiến trong công cuộc xây dựng chính quyền độc lập tự chủ từ trung ương tới địa phương. Các lĩnh vực quân sự, kinh tế, văn hóa… cũng được củng cố, ổn định đặt nền móng cho một thời kỳ phát triển lâu dài của các triều đại phong kiến Việt Nam sau này. Những thành công trong xây dựng đất nước, trong công cuộc dẹp thù trong, thắng giặc ngoài của Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh, Lê Hoàn đã phản ánh sự khởi đầu tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển rực rỡ của nền văn minh Đại Việt.

Hiện vật- tư liệu