Thứ Tư, 17/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Giới thiệu chung

Sau chiến thắng Bạch Đằng năm 938 của Ngô Quyền, Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển rực rỡ: kỷ nguyên văn minh Đại Việt - Việt Nam. Các nhà nước phong kiến đã không ngừng xây dựng, củng cố nền độc lập tự chủ, xây dựng đất nước lớn mạnh, quốc gia thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và phát triển nền văn hóa dân tộc. Thời kỳ này đã để lại một di sản văn hóa đồ sộ bao gồm cả di sản vật thể và phi vật thể, trải rộng trên cả nước từ Bắc chí Nam, là kết quả lao động sáng tạo của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, của các nhà văn hóa kiệt xuất, tiêu biểu cho trí tuệ và tâm hồn dân tộc.

Sơ đồ tham quan