Thứ Tư, 17/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Trưng bày thường xuyên

Với tổng diện tích 3.700m2, hệ thống trưng bày BTLSQG giới thiệu nhiều Bảo vật quốc gia và gần 8.000 tài liệu, hiện vật, sưu tập hiện vật có giá trị, độc bản và quý hiếm tại hai địa điểm: số 1 Tràng Tiền (giới thiệu về lịch sử Việt Nam từ thời Tiền sử đến hết triều Nguyễn năm 1945) và số 216 Trần Quang Khải (giới thiệu về lịch sử Việt Nam từ giữa thế kỷ 19 đến nay). Các tài liệu, hiện vật, sưu tập hiện vật trưng bày đều là những di sản quý giá chứa đựng những thông điệp của quá khứ, tinh hoa của nền văn hóa Việt Nam phong phú, đa dạng và giàu bản sắc. Tham quan BTLSQG, công chúng sẽ hiểu biết thêm về lịch sử văn hóa lâu đời và truyền thống đấu tranh anh dũng, kiên cường trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

BTLSQG thường xuyên cập nhật bổ sung thông tin, tư liệu hiện vật mới, nhiều lần nâng cấp, chỉnh lý, hoàn thiện nội dung khoa học và kỹ mỹ thuật cho hệ thống trưng bày thường xuyên và trưng bày ngoài trời theo định hướng: phổ cập - hàn lâm - hiện đại - hấp dẫn kết hợp ứng dụng nhiều phương tiện khoa học hiện đại nhằm đem lại hiệu ứng tốt nhất, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao của công chúng.

I.Hệ thống trưng bày về lịch sử Việt từ thời Tiền sử đến hết triều Nguyễn năm 1945 (tại số 1 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

1.Trưng bày thường xuyên

1.1.Việt Nam thời Tiền sử (khoảng 500.000-400.000 năm đến khoảng 4.000 năm cách ngày nay)

1.2. Việt Nam thời dựng nước đầu tiên (khoảng 4.000 năm cách ngày nay đến năm 179 TCN)

1.3. Việt Nam 10 thế kỷ đầu công nguyên

1.4. Việt Nam từ thế kỷ 10 đến giữa thế kỷ 20:

+ Triều Ngô - Đinh - Tiền Lê (938 - 1009)

+ Triều Lý - Trần (1009 - 1400)

+ Triều Hồ (1400 - 1407)

+ Triều Lê - Mạc - Lê Trung Hưng (1428 - 1788)

+ Triều Tây Sơn (1778 - 1802)

+ Triều Nguyễn (1802 - 1945)

2.Trưng bày sưu tập

- Văn hóa Óc Eo - Phù Nam (từ thế kỷ 1 đến thế kỷ 7).

- Sưu tập nghệ thuật Chămpa (từ thế kỷ 7 đến thế kỷ 16).

- Sưu tập hiện vật nghệ thuật đầu thế kỷ 20.

3.Trưng bày ngoài trời

- Sưu tập hiện vật thời Lý-Nguyễn (từ thế kỷ 11 đến giữa thế kỷ 20)

- Sưu tập điêu khắc đá Chămpa.

II.Hệ thống trưng bày về lịch sử Việt Nam từ giữa thế kỷ 19 đến ngày nay (tại số 216 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

1.Trưng bày thường xuyên:

1.1. Cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc Việt Nam (1858-1945)

1.2. Ba mươi năm kháng chiến chống các thế lực xâm lược để bảo vệ độc lập và thống nhất đất nước 1945-1975 gồm: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954) và Cuộc đấu tranh chống đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1955-1975).

1.3. Việt Nam trên con đường xây dựng dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh từ năm 1976 đến nay.

2.Trưng bày sưu tập: Tặng phẩm của nhân dân Việt Nam, nhân dân thế giới tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam.

3.Trưng bày ngoài trời: giới thiệu một số hiện vật thể khối có kích thước lớn, có giá trị lịch sử tiêu biểu.