Thứ Năm, 20/06/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

20/09/2023 15:30 497
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)

TS. Nguyễn Văn Đoàn, ThS. Trần Thị Thu Hà

 

80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 - 2023) /DataFiles/2023/09/News/Tieng Viet/20.9.2023/Thong bao khoa học só 1 nam 2023/001.pdf

TS. Lê Văn Phong

Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 - 80 năm nhìn lại /DataFiles/2023/09/News/Tieng Viet/20.9.2023/Thong bao khoa học só 1 nam 2023/002.pdf

 

ThS. Nguyễn Trọng Lượng

Bản Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 đăng trên Tạp chí Tiên Phong số 1 năm 1945 /DataFiles/2023/09/News/Tieng Viet/20.9.2023/Thong bao khoa học só 1 nam 2023/003.pdf

ThS. Phan Tuấn Dũng

Báo Cứu Quốc trên mặt trận văn hóa trong Cách mạng tháng Tám năm 1945/DataFiles/2023/09/News/Tieng Viet/20.9.2023/Thong bao khoa học só 1 nam 2023/004.pdf

ThS. Lê Hồng Thu

Sưu tập hiện vật về Tổng Bí thư Trường Chinh tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia /DataFiles/2023/09/News/Tieng Viet/20.9.2023/Thong bao khoa học só 1 nam 2023/005.pdf

TS. Trương Thị Bích Hạnh

Hiệp định Paris (27/1/1973): Thắng lợi của sức mạnh tổng hợp trong bối cảnh quốc tế phức tạp /DataFiles/2023/09/News/Tieng Viet/20.9.2023/Thong bao khoa học só 1 nam 2023/006.pdf

CN. Hoàng Ngọc Chính

Một số thông tin về sưu tập hình ảnh "Hội nghị Paris về Việt Nam 1968 - 1973" hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia /DataFiles/2023/09/News/Tieng Viet/20.9.2023/Thong bao khoa học só 1 nam 2023/007.pdf

PGS.TS. Nguyễn Khắc Sử

Các hoạt động kinh tế của cư dân văn hóa Hòa Bình từ 20.000 đến 7.000 năm BP /DataFiles/2023/09/News/Tieng Viet/20.9.2023/Thong bao khoa học só 1 nam 2023/008.pdf

TS. Nguyễn Văn Đoàn, CN. Lê Văn Chiến

Vài nét về trung tâm Phật giáo Luy Lâu (Bắc Ninh) /DataFiles/2023/09/News/Tieng Viet/20.9.2023/Thong bao khoa học só 1 nam 2023/009.pdf

TS. Phạm Quốc Quân

Nghề làm gốm Bàu Trúc - Những điều còn ít ai hay /DataFiles/2023/09/News/Tieng Viet/20.9.2023/Thong bao khoa học só 1 nam 2023/010.pdf

 

TS. Nguyễn Đình Chiến, ThS. Đinh Ngọc Triển

Minh văn trên gốm Phù Lãng /DataFiles/2023/09/News/Tieng Viet/20.9.2023/Thong bao khoa học só 1 nam 2023/011.pdf

 
 
 
 
 
 
 
Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Chia sẻ: