Thứ Bảy, 15/06/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

01/02/2023 10:13 1128
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)

TS. Nguyễn Văn Đoàn

Từ nhà Bác cổ tới Bảo tàng Lịch sử Quốc gia/DataFiles/2023/02/News/Tiếng Việt/1.2.2023/Thong bao KH so 2 nam 2023/001.pdf
TS. Phillipe Le Failler
Sự hình thành và biến đổi của bảo tàng lịch sử ở Hà Nội, Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp (EFEO) và việc xây dựng bảo tàng quốc gia/DataFiles/2023/02/News/Tiếng Việt/1.2.2023/Thong bao KH so 2 nam 2023/002.pdf
Ngô Thế Long
Bảo tàng Louis Finot (1898-1957) và các bảo tàng ở Đông Dương thuộc Học viện Viễn Đông Bác cổ/DataFiles/2023/02/News/Tiếng Việt/1.2.2023/Thong bao KH so 2 nam 2023/003.pdf
GS.TS.KTS. Hoàng Đạo Kính
Bảo tàng Lịch sử Quốc gia - Góc nhìn tòa nhà và trưng bày/DataFiles/2023/02/News/Tiếng Việt/1.2.2023/Thong bao KH so 2 nam 2023/004.pdf
Hoàng Thị Hằng
Khám phá công trình Bảo tàng Louis Finot qua tài liệu lưu trữ/DataFiles/2023/02/News/Tiếng Việt/1.2.2023/Thong bao KH so 2 nam 2023/005.pdf
ThS. Nguyễn Thị Thu Hoan
Bảo tàng Lịch sử Quốc gia - Hành trình và những giá trị độc đáo/DataFiles/2023/02/News/Tiếng Việt/1.2.2023/Thong bao KH so 2 nam 2023/006.pdf
ThS. Nguyễn Thúy Hà
Nguồn tài liệu tiếng Pháp lưu trữ tại Thư viện Bảo tàng Lịch sử Quốc gia/DataFiles/2023/02/News/Tiếng Việt/1.2.2023/Thong bao KH so 2 nam 2023/007.pdf
ThS. Phan Tuấn Dũng, Doãn Thu Hiền
Hoạt động hợp tác quốc tế của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia - Một tầm nhìn xuyên suốt và rộng mở/DataFiles/2023/02/News/Tiếng Việt/1.2.2023/Thong bao KH so 2 nam 2023/008.pdf
TS. Nguyễn Đình Chiến
Mấy điều suy nghĩ về hoạt động quản lý kho hiện vật ở Bảo tàng Lịch sử Quốc gia/DataFiles/2023/02/News/Tiếng Việt/1.2.2023/Thong bao KH so 2 nam 2023/009.pdf
ThS. Nguyễn Hoài Nam
Sưu tập hiện vật về quan hệ Việt - Lào lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia/DataFiles/2023/02/News/010.pdf
TS. Hà Thị Đan
Hợp tác văn hóa Việt Nam - Lào từ năm 1995 đến nay/DataFiles/2023/02/News/011.pdf
TS. Trương Đắc Chiến, ThS. Nguyễn Sỹ Nam
Nghiên cứu di tích xác máy bay B-52 ở lòng Hồ Hữu Tiệp bằng phương pháp khảo cổ học /DataFiles/2023/02/News/012.pdf
Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Chia sẻ: