Thứ Ba, 23/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

08/11/2017 20:11 1624
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)

05 NGUYỄN VĂN CƯỜNG

Hoạt động nghiên cứu khoa học của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia: Kết quả và định hướng

12 ĐẶNG HÒA

Một mốc son lịch sử của ngành Bảo tàng Việt Nam

17 NGUYỄN KHẮC SỬ

Các di tích khảo cổ Tiền sử vùng biển Việt Nam: Những giá trị lịch sử văn hóa

35 VŨ QUỐC HIỀN, NGUYỄN MẠNH THẮNG, CHU MẠNH QUYỀN

Khảo sát một số di tích Tiền - Sơ sử trên địa bàn các tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu

45 HSIAO-CHUN HUNG

Tương tác Tiền - Sa Huỳnh và Sa Huỳnh - Kalanay qua vùng biển Đông

59 NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN

Đồ gốm men thời Lý - Trần tìm được trong khu vực thành Thăng Long lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử
Quốc gia và Bảo tàng Hà Nội

74 NGUYỄN VĂN ĐOÀN

Bảo tháp Sùng Thiện Diên Linh thời Lý - Những dữ liệu để phục dựng

82 NGUYỄN VĂN ĐOÀN, NGUYỄN NGỌC CHẤT

Di tích Ủng Thành/Đoài Môn và giá trị của nó trong việc tìm hiểu về Thăng Long Hà Nội

90 NGUYỄN THỊ HUYỀN

Giấy bạc Cụ Hồ in tại Chi Nê (Hòa Bình) - Nhà máy in tiền của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

94 NGUYỄN THỊ TƯỜNG KHANH­

Sưu tập báo chí cách mạng Việt Nam trước năm 1945 hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

100 HOÀNG THỊ HỘI

Địa bàn đội Du kích Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi thu được của Phát xít Nhật năm 1945

103 PHAN TUẤN DŨNG

Nghiên cứu, phát huy giá trị hiện vật về An toàn khu (ATK) Thái Nguyên (1947 - 1954) ở Bảo tàng
Lịch sử Quốc gia

107 NGUYỄN TRỌNG LƯỢNG

Giới thiệu nhóm hiện vật Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam - Bảo
tàng Lịch sử Quốc gia mới sưu tầm

110 HOÀNG HOA THÁM

Thầy Tào và tục treo tranh thờ cua người Dao

115 TRẦN THU HÀ

Trao đổi về vấn đề trưng bày Danh nhân ở Bảo tàng Lịch sử Quốc gia


Chia sẻ:

Bài nổi bật