Thứ Bảy, 25/06/2022
 • Tiếng Việt
 • English
 • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Cải cách Hồ Quý Ly
 • 03/01/2017 17:47

Cải cách Hồ Quý Ly

Tác giả: Phan Đăng Thanh; Trương Thị Hòa; Nxb: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh; Khổ sách: 13 cm x 19 cm; Số lượng: 259 tr.; Năm: 2012.

 • 1403

Bảo vật hoàng cung triều Nguyễn.
 • 02/01/2017 17:58

Bảo vật hoàng cung triều Nguyễn.

Tác giả: TS Nguyễn Văn Cường (Chủ biên); Nxb: Văn hóa dân tộc; Khổ sách: 24 cm x 29 cm; Số trang: 122 tr.; Năm: 2016.

 • 1389

Văn hóa phi vật thể người Chăm Ninh Thuận.
 • 13/12/2016 23:19

Văn hóa phi vật thể người Chăm Ninh Thuận.

Tác giả: Phan Văn Dốp; Phan Quốc Anh; Nguyễn Thị Thu; Nxb: Nông nghiệp; Khổ sách: 16 cm x 24 cm; Số lượng: 449 tr.; Năm: 2014.

 • 1966

Chế độ thực dân Pháp trên đất Nam Kỳ 1859 – 1954 (2 tập)
 • 07/12/2016 17:27

Chế độ thực dân Pháp trên đất Nam Kỳ 1859 – 1954 (2 tập)

Tác giả: Nguyễn Đình Tư; Nxb: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh; Khổ sách: 16 cm x 24 cm; Số lượng: 1144 trang; Năm: 2016.

 • 1366

Tổng tập công thần triều Nguyễn qua tài liệu mộc bản – di sản tư liệu thế giới
 • 30/11/2016 19:27

Tổng tập công thần triều Nguyễn qua tài liệu mộc bản – di sản tư liệu thế giới

Tập 2 Tác giả: Nhiều tác giả; Nxb: Chính trị Quốc gia; Khổ sách: 20.5 cm x 28 cm; Số lượng: 799 tr.; Năm: 2016.

 • 1293

Tuyên Quang hình ảnh lịch sử Cách mạng.
 • 21/11/2016 20:42

Tuyên Quang hình ảnh lịch sử Cách mạng.

Tác giả: Nhiều tác giả; Nxb: Chính trị Quốc gia; Khổ sách: 24 cm x 29 cm; Số lượng: 257 tr.; Năm: 2005.

 • 1122

Việt Nam văn hóa sử cương.
 • 06/11/2016 17:25

Việt Nam văn hóa sử cương.

Tác giả: Đào Duy Anh; Nxb: Thế giới; Khổ sách: 15 cm x 24 cm; Số lượng: 311 tr.; Năm: 2014.

 • 1088

Lam Kinh khám phá từ lòng đất
 • 02/11/2016 18:46

Lam Kinh khám phá từ lòng đất

Tác giả: Tiến sỹ Nguyễn Văn Đoàn; Nxb: Văn hóa dân tộc; Khổ sách: 16 cm x 24 cm; Số lượng: 283 tr.; Năm: 2015.

 • 1229

Nhà Đinh với sự nghiệp thống nhất và phát triển đất nước.
 • 25/10/2016 19:31

Nhà Đinh với sự nghiệp thống nhất và phát triển đất nước.

Tác giả: Nhiều tác giả; Nxb: Lao động; Khổ sách: 14.5 cm x 20.5 cm; Số lượng: 447 tr.; Năm: 2012.

 • 1257

Lịch sử tỉnh Cao Bằng
 • 16/10/2016 21:37

Lịch sử tỉnh Cao Bằng

Tác giả: Nhiều tác giả; Nxb: Chính trị Quốc gia; Khổ sách: 15 cm x 22 cm; Số lượng: 1223 tr.; Năm: 2009.

 • 1245