Chủ Nhật, 14/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

19/05/2022 16:11 1031
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
NXB Tổng hợp TP.HCM vừa ấn hành cuốn sách Từ “Đường cách mệnh” đến “Sửa đổi lối làm việc” - Ánh sáng xuyên thế kỷ, của tác giả PGS.TS Bùi Đình Phong. Tác phẩm ra mắt bạn đọc vào đúng dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Đường cách mệnh là tác phẩm lý luận đầu tiên đặt nền móng cho cách mạng Việt Nam, có tác dụng khai trí, khai tâm, khai đức cho lớp thanh niên yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ XX; là ngọn đuốc soi đường, ánh sáng xuyên thế kỷ, có ý nghĩa lý luận lâu dài từ quá khứ đến hôm nay và mai sau đối với nhân dân Việt Nam. Sửa đổi lối làm việc là tác phẩm bàn về đảng cầm quyền đầu tiên, đầy đủ và hoàn chỉnh nhất trong di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh, có ý nghĩa và tác dụng to lớn trong nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng trước đây, hiện nay và sau này. Nếu tác phẩm Đường cách mệnh được coi là tác phẩm lý luận mở đường cho cách mạng Việt Nam thì Sửa đổi lối làm việc lại có ý nghĩa cả về lý luận lẫn thực tiễn, liên quan trực tiếp đến công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, sửa đổi lối làm việc của cán bộ, đảng viên do các bệnh chủ quan, hẹp hòi, ba hoa, kém lý luận, khinh lý luận và lý luận suông.

Hiện nay, tình hình thế giới và đất nước có rất nhiều đổi thay so với thời kỳ hai tác phẩm này ra đời. Đặc biệt là mục tiêu và nhiệm vụ cách mạng. Hai tác phẩm ra đời trong giai đoạn cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân với mục tiêu và nhiệm vụ là phục vụ công tác chính trị, tư tưởng, lý luận, xây dựng đội ngũ cán bộ cho cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và kháng chiến kiến quốc. Đất nước, xã hội và con người trong giai đoạn đó cũng không hoàn toàn như hôm nay. Đặt trong bối cảnh đó, hai tác phẩm đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử cao cả là đặt nền tảng, mở đường, soi đường cho cách mạng đi tới thắng lợi; xây dựng được đội ngũ cán bộ, đảng viên nhận thức và thực hành tốt bốn chữ “chí công vô tư”. 

Nhưng nghiên cứu di sản, tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung và các tác phẩm của Người nói riêng, điều có ý nghĩa, nhất lại là trên cơ sở nhận thức đúng đắn, đầy đủ giá trị lịch sử để thấy tầm vóc, ý nghĩa, giá trị hiện tại và giá trị tương lai trên cả các phương diện lý luận và thực tiễn, dân tộc và quốc tế. Cái quý giá nhất, lớn nhất, mãi mãi trường tồn của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là toàn bộ trước tác của Người, những điều Người viết trong hai tác phẩm không chỉ đã đưa sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng chế độ dân chủ nhân dân đến thắng lợi, mà còn soi sáng cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trước đây và công cuộc đổi mới hiện nay. Ánh sáng xuyên thế kỷ chính là ở chỗ đó.

Năm 2022 đánh dấu 95 năm ra đời tác phẩm Đường cách mệnh và 75 năm ra đời tác phẩm Sửa đổi lối làm việc của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. NXB Tổng hợp TP.HCM đã lên kế hoạch đề tài và đặt hàng PGS.TS Bùi Đình Phong thực hiện công trình nghiên cứu xuyên suốt sự tiếp nối mạch nguồn của dòng chảy cách mạng Việt Nam. 

Tác phẩm Từ “Đường cách mệnh” đến “Sửa đổi lối làm việc” - Ánh sáng xuyên thế kỷ gồm có 4 chương:

Chương Đầu: “Đường cách mệnh” và “Sửa đổi lối làm việc” trong kho tàng di sản Hồ Chí Minh. Trình bày khái quát một số vấn đề trong nghiên cứu di sản Hồ Chí Minh như sự gắn kết chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, nói và làm, xây đi đôi với chống. Đặc biệt, trình bày và phân tích khái quát một số tác phẩm, bài viết, bài nói trong chuỗi các tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh để thấy giá trị của tất cả các tác phẩm và mối liên hệ mật thiết giữa các tác phẩm, từ đó gợi mở, tiếp tục suy nghĩ, nghiên cứu để đi tới xác định bộ Hồ Chí Minh, Toàn tập là bảo vật quốc gia.

Chương Một: Tác phẩm “Đường cách mệnh” - Nghiên cứu bối cảnh ra đời, nội dung và giá trị cốt lõi của tác phẩm. 

Chương Hai: Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” - Nghiên cứu sự ra đời, nội dung cơ bản và giá trị lý luận - thực tiễn của tác phẩm. 

Chương Cuối: Xây dựng, chỉnh đốn Đảng dưới ánh sáng “Đường cách mệnh” và “Sửa đổi lối làm việc”. Nhìn lại các nội dung đã trình bày, phân tích tính thời đại và thời sự của tác phẩm. Làm rõ ý nghĩa “xuyên thế kỷ” của hai tác phẩm đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng mà Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Đại hội XIII trình bày. Chương này có ý nghĩa vừa “kết” vừa “mở”, hướng tới triển vọng những nghiên cứu mới gắn với toàn bộ sự nghiệp đổi mới.

QUỲNH MY

http://baovanhoa.vn

Chia sẻ: