Thứ Tư, 29/03/2023
 • Tiếng Việt
 • English
 • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và cuộc vận động tiến tới thắng lợi của Tổng khởi nghĩa tháng 8-1945 qua các nguồn tài liệu lưu trữ
 • 26/08/2021 18:47

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và cuộc vận động tiến tới thắng lợi của Tổng khởi nghĩa tháng 8-1945 qua các nguồn tài liệu lưu trữ

Sinh thời, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã giành trọn cuộc đời mình cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại…

 • 1117

Cách mạng Tháng Tám – Đỉnh cao hội tụ sức mạnh “ý Đảng, lòng Dân”
 • 20/08/2021 10:15

Cách mạng Tháng Tám – Đỉnh cao hội tụ sức mạnh “ý Đảng, lòng Dân”

(TG) - Cách đây 76 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã nhất tề đứng lên tiến hành cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Một trong những nhân tố có tính quyết định thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là do Đảng ta đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh đã thực hiện tốt đường lối đoàn kết toàn dân tộc, liên hiệp mọi lực lượng yêu nước, không phân biệt tôn giáo, xu hướng đảng phái chính trị, giai cấp, trong một Mặt trận Dân tộc thống nhất.

 • 879

Bước phát triển về hình thức tác chiến trong quá trình Tổng khởi nghĩa
 • 18/08/2021 13:37

Bước phát triển về hình thức tác chiến trong quá trình Tổng khởi nghĩa

Thắng lợi vĩ đại của Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 do nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân quan trọng nhất, quyết định là Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, khéo vận dụng và từng bước phát triển hình thức tác chiến của đội quân chủ lực trong quá trình chuẩn bị và tiến hành tổng khởi nghĩa, từ khởi nghĩa từng phần ở các địa phương, tiến lên tổng khởi nghĩa giành thắng lợi trọn vẹn trên phạm vi cả nước.

 • 756

Thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Bộ trưởng Bộ Thương binh nhân ngày Thương binh, Liệt sĩ
 • 24/07/2021 22:57

Thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Bộ trưởng Bộ Thương binh nhân ngày Thương binh, Liệt sĩ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến sự hy sinh cao cả của các anh hùng, Thương binh, Liệt sĩ. Ngay từ những ngày đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đầu năm 1946, Hội Giúp binh sĩ tử nạn do Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Hội trưởng được thành lập có nhiều hoạt động quyên góp, ủng hộ cả vật chất và tinh thần góp phần xoa dịu nỗi đau mất mát của các gia đình chiến sĩ, đồng bào.

 • 1205

Người đặt nền móng, xây dựng tư tưởng mác-xít ở Việt Nam
 • 09/06/2021 09:47

Người đặt nền móng, xây dựng tư tưởng mác-xít ở Việt Nam

Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh là nhà yêu nước Việt Nam đầu tiên đến với Chủ nghĩa Mác-Lênin và cũng là người Việt Nam đầu tiên trở thành người cộng sản chân chính, đã tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và trở thành thành viên của Quốc tế Cộng sản.

 • 962

Hành trình Người đi tìm hình của nước và bài học cho thanh niên hôm nay
 • 07/06/2021 10:47

Hành trình Người đi tìm hình của nước và bài học cho thanh niên hôm nay

110 năm đã trôi qua kể từ ngày người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân nhưng ý nghĩa đặc biệt quan trọng của sự kiện ấy vẫn còn nguyên giá trị, mang tính thời sự sâu sắc, để lại nhiều bài học quý báu, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay và mai sau.

 • 942

Kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2021): Cuộc hành trình vĩ đại
 • 04/06/2021 10:46

Kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911-5/6/2021): Cuộc hành trình vĩ đại

Hãng tàu biển vận tải hợp nhất của Pháp mà đồng bào ta quen gọi là hãng Năm Sao (có năm ngôi sao sơn ở ống khói tàu), có chiếc tàu chạy đường Đông Dương, châu Phi, châu Mĩ mang tên “Đô đốc Latouche-Tréville” . Khoảng giữa năm 1911, con tàu đó rời bến Cảng Nhà Rồng (Sài Gòn) đi Pháp. Trên tàu có thêm một phụ bếp trẻ tuổi người Việt Nam tên là Nguyễn Tất Thành (với tên gọi Văn Ba, hay anh Ba). Anh ra đi tìm đường giải phóng cho dân tộc.

 • 1773

Bác Hồ tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế đối với cách mạng Việt Nam
 • 04/06/2021 10:37

Bác Hồ tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế đối với cách mạng Việt Nam

Cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của Việt Nam là cuộc cách mạng vĩ đại của thế kỷ 20. Thắng lợi của dân tộc Việt Nam không thể tách rời sự ủng hộ to lớn và hiệu quả của bạn bè trên thế giới. Nhịp cầu quan trọng nhất kết nối giữa cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới, với phong trào cộng sản công nhân quốc tế, với nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới chính là Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh.

 • 1045

Nguyễn Ái Quốc và hành trình tiếp thu tư tưởng, văn hóa phương tây
 • 02/06/2021 13:35

Nguyễn Ái Quốc và hành trình tiếp thu tư tưởng, văn hóa phương tây

Tháng 6-1911, người thanh niên xứ Nghệ Nguyễn Tất Thành đã rời cảng Sài Gòn ra đi quyết chí tìm cho được con đường giải phóng dân tộc. Người đã có quyết định sáng tạo đầu tiên là không “Đông du” theo con đường và lời mời của các bậc cha chú mà “Tây du” theo sự mách bảo của trí tuệ, một tư duy khoa học kết hợp với khát vọng, hoài bão giải phóng đồng bào.

 • 1013

Dấu ấn Hồ Chí Minh trong Tổng tuyển cử đầu tiên
 • 10/05/2021 11:03

Dấu ấn Hồ Chí Minh trong Tổng tuyển cử đầu tiên

Sau Cách mạng Tháng Tám, giữa muôn vàn khó khăn thù trong giặc ngoài, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng đã quyết định và khẩn trương thực hiện Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây là một sự kiện quan trọng trong lịch sử dân tộc, lần đầu tiên toàn dân được hưởng quyền làm chủ, tự do lựa chọn, bầu ra những người đại diện, xứng đáng thay mặt Nhân dân gánh vác công việc chung của đất nước.

 • 949