Thứ Năm, 23/05/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

01/06/2018 14:17 1718
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Nữ Giới Chung dành số trang tương đối nhiều 10/24 trang cho việc quảng cáo các loại hàng hóa, công ty, tiệm buôn của người Việt, người Pháp, người Hoa, người Nhật Bản, trong đó, báo chủ yếu quảng cáo cho người Việt. Mỗi số Nữ Giới Chung có khoảng từ 40 đến 60 loại hàng được quảng cáo.

Nữ Giới Chung dành số trang tương đối nhiều 10/24 trang cho việc quảng cáo các loại hàng hóa, công ty, tiệm buôn của người Việt, người Pháp, người Hoa, người Nhật Bản, trong đó, báo chủ yếu quảng cáo cho người Việt. Mỗi số Nữ Giới Chung có khoảng từ 40 đến 60 loại hàng được quảng cáo.

Mỗi số, Nữ Giới Chung đăng quảng cáo khoảng 40 đến 60 loại hàng hóa

Nữ Giới Chung dành 10/24 trang cho việc quảng cáo các loại hàng hóa, công ty, tiệm buôn…

Quảng cáo các loại hàng hóa, Nữ Giới Chung số 1, ngày 1-2-1918

Nữ Giới Chung đặc biệt chú trọng quảng cáo cho các nhà thuốc, danh y, các bài thuốc nam và quảng cáo giá các báo xuất bản cùng thời ở Nam Kỳ như: Le Courrier Saigonnais, Nam trung nhật báo, Đại Việt tạp chí, Nông cổ mín đàm, Lục tỉnh tân văn, Công luận báo, Nam Phong….

Quảng cáo giá các báo xuất bản cùng thời ở Nam Kỳ, Nữ Giới Chung số 1, ngày 1-2-1918

Tường Khanh

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Chia sẻ:

Bài nổi bật

Đồng chí Xuân Thủy với báo Suối Reo và báo Cứu Quốc

Đồng chí Xuân Thủy với báo Suối Reo và báo Cứu Quốc

  • 18/06/2019 10:06
  • 4448

* Làm báo Suối Reo trong nhà tù Sơn La

Bài viết khác

Đề cương văn hóa Việt Nam 1943: Ngọn đèn soi rọi cho nền văn hóa Việt Nam hiện đại

Đề cương văn hóa Việt Nam 1943: Ngọn đèn soi rọi cho nền văn hóa Việt Nam hiện đại

  • 31/05/2018 09:11
  • 5955

Ra đời cách đây 75 năm, nhưng những tư tưởng trong “Đề cương về văn hóa Việt Nam 1943” vẫn còn nguyên giá trị, định hướng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước…