Thứ Hai, 17/06/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

20/05/2021 09:28 1596
Điểm: 5/5 (1 đánh giá)
Trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Viêt Nam do chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu. Ngày 16/8/1945 Đại hội đại biểu quốc dân đã được triệu tập tại Tân Trào (Tuyên Quang). Đại hội đã thay mặt toàn dân nhất trí tán thành chủ trương Tổng khởi nghĩa của Đảng Cộng sản Đông Dương, thông qua 10 chính sách lớn của Mặt trận Việt Minh, cụ thể hóa đường lối đối nội và đối ngoại của Đảng ngay sau khi giành được chính quyền, cử ra Ủy ban Dân tộc Giải phóng (tức Chính phủ Lâm thời) lãnh đạo toàn dân giành chính quyền và xây dựng chế độ mới. Quốc dân Đại hội Tân Trào còn tạo ra những cơ sở cho sự hình thành và ra đời của một thể chế Nhà nước mới, đặt nền móng cho cuộc Tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội và xây dựng Hiến pháp đầu tiên của Việt Nam (1946), hình thành Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á.

Ngày 2/9/1945, Chủ tịch  Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Lâm thời đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 8/9/1945, Chủ tịch Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra sắc lệnh số 14/SL về cuộc Tổng Tuyển cử bầu Quốc hội và các sắc lệnh khác để xúc tiến việc chuẩn bị cho cuộc Tổng Tuyển cử đầu tiên và dự thảo Hiến pháp. Ngày 6/1/1946, Cuộc Tổng Tuyển cử đầu tiên trong cả nước được tiến hành, tất cả công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên không phân biệt nam nữ, giàu nghèo, dân tộc, tôn giáo, chính kiến... đã tham gia cuộc Tổng Tuyển cử, tự do lựa chọn người mình tin tưởng vào Quốc hội. Ngày 9/1/1946, Quốc hội đã thông qua bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Từ khi ra đời đến nay, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Theo Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Luật tổ chức Quốc hội (bổ sung sửa đổi ban hành tháng 1/2020): “Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp; quyết định những chính sách cơ bản về đối nội và đối ngoại, nhiệm vụ kinh tế - xã hội và hoạt động của công dân, thực hiện quyền giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của nhà nước”.

Theo số liệu thống kê bước đầu, Bảo tàng Lịch sử quốc gia (BTLSQG) đang lưu giữ được trên 500 hiện vật, tư liệu, hình ảnh về Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đây là bộ sưu tập quý có giá trị về chính trị, văn hóa, lịch sử; đa dạng về chất liệu, phong phú về loại hình. Nội dung của các hiện vật phản ánh các mặt hoạt động của Quốc hội từ bầu cử, tuyên truyền, thi đua khen thưởng, đối ngoại đến việc ban hành Hiến pháp, Luật… Sưu tập gồm 323 hiện vật chất liệu giấy, 6 hiện vật chất liệu vải, 12 hiện vật chất liệu kim loại, 23 hiện vật chất liệu gỗ, 03 hiện chất liệu nhựa, 02 hiện vật chất liệu đá, 01 hiện vật chất liệu sành sứ. Phân loại theo mỗi kỳ Quốc hội có số hiện vật và ảnh tư liệu: Về Quốc dân Đại hội Tân Trào: 6 hiện vật; Về kỳ bầu cử Quốc hội khóa I (1946-1960): 87 hiện vt; 35 ảnh; Về Quốc hội khóa II (1960-1964): 20 hiện vật; 35 ảnh; Về Quốc hội khóa III (1964-1971): 10 hiện vật; 28 ảnh; Về Quốc hội khóa IV (1971-1975): 3 hiện vật; Về Quốc hội khóa V (1975-1976): 9 hiện vật; 1 ảnh; Về Quốc hội khóa VI (1976-1981): 89 hiện vật; 35 ảnh; Về Quốc hội khóa VII (1981-1987): 16 hiện vật; Về Quốc hội khóa VIII (1987-1992): 39 hiện vật; Về Quốc hội khóa IX (1992-1997): 20 hiện vật; Về Quốc hội khóa X (1997-2002): 42 hiện vật; Về Quốc hội khóa XI (2002-2007): 29 hiện vật. Trong số gần 140 ảnh tư liệu có 26 ảnh gốc (gồm 25 ảnh do đồng chí Trần Cừ - cán bộ Bảo tàng Cách mạng trước đây) trực tiếp chụp tại Buôn Ma Thuột và Nha Trang tháng 4/1976 và 01 ảnh do ông Nguyễn Bá Khoản chụp) và nhiều hình ảnh khác có giá trị.  

Những hiện vật hình ảnh trong sưu tập là nguồn tư liệu quý giá minh chứng cho một giai đoạn lịch sử quan trọng của lịch sử Quốc hội nói riêng, lịch sử dân tộc Việt Nam nói chung. Mỗi hiện vật trong sưu tập không chỉ giới thiệu về lịch sử Quốc hội mà còn phản ánh về chính trị, lịch sử, văn hoá trong từng giai đoạn cụ thể. Thông qua các hiện vật này chúng ta hiểu rõ thêm về vai trò, đóng góp, hoạt động của Quốc hội: hoạt động gắn liền với thực tiễn sinh động của cuộc đấu tranh cách mạng gian khổ, hy sinh của các tầng lớp nhân dân, trong đó có các đại biểu quốc hội để giành độc lập, tự do.

Chẳng hạn, với nhóm hiện vật thẻ cử tri qua các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội, nếu căn cứ vào hình thức bên ngoài nó là những tài liệu giúp chúng ta nghiên cứu về sự phát triển của chất liệu giấy, cống nghệ in ấn và công tác hành chính của việc bầu cử. Nội dung của từng tấm thẻ qua các thời kỳ không có sự thay đổi nhiều, điều đó phần nào nói lên được công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử khoá I dù đang trong tình thế gặp muôn vàn khó khăn nhưng vẫn được chuẩn bị rất chu đáo, cẩn thận.

Nghiên cứu về lịch sử Việt Nam nói chung và lịch sử nhà nước, chính quyền Việt Nam; nghiên cứu về lịch sử Quốc hội Việt Nam nói riêng nếu chỉ dựa vào sách báo hoặc những văn bản chính thống của Quốc hội, người nghiên cứu vẫn có thể chưa đạt được một tầm nhìn sâu sắc, cụ thể, ấn tượng. Ngoài ra, người nghiên cứu sẽ không có được những xúc cảm trong tâm hồn nếu không được tiếp xúc với các tư liệu gốc, tư liệu nguyên bản... vì những hiện vật trên chính là lịch sử, do con người tái hiện ra, những hiện vật đó đối thoại với chúng ta, kể lại cho chúng ta, cho thế hệ hôm nay, mai sau những gì của họ, lịch sử của họ. Xin dẫn một vài ví dụ như:

Hiện vật có số đăng ký 6495/GY4851 - Báo Việt Nam độc lập số 235 ra ngày 15/12/1945 - số đặc biệt về Tổng Tuyển cử đăng Tiểu sử của những người ra ứng cử đại biểu quốc hội khóa I tại tỉnh Cao Bằng. Qua danh sách này chúng ta thấy có đại biểu người Kinh, người Thổ (Tày), người Mán, là cán bộ cách mạng, là nhà buôn, nhà văn, là sĩ quan, quân đội cũ, là lý trưởng thời Pháp thuộc... đó là một hình ảnh thu nhỏ của cả nước trên vùng đất Cao Bằng và là một minh chứng về chủ trương đại đoàn kết, cần người hiền tài giúp nước của Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

Báo Việt Nam Độc lập s 235 ra ngày 15/12/1945 - số đặc biệt về Tổng Tuyển cử đăng tiểu sử những người ra ứng cử đại biểu quốc hội khóa I tại tỉnh Cao Bằng (Ảnh chụp HV)

Hiện vật số đăng ký 393/ĐM 57 - Bình hoa của Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Linh mục Phạm Bá Trực, Phó Trưởng ban Thường trực Quốc hội ở Việt Bắc trong thời kỳ chống Pháp. Hiện vật thể hiện tình cảm của Bác Hồ, lãnh tụ của Đảng, của dân tộc, người đứng đầu Nhà nước với đồng bào các tôn giáo, cùng nhau đoàn kết, đấu tranh cho mục đích chung của Tổ quốc, cho cái bất biến là độc lập – tự do. Hiện vật còn khắc họa rõ ràng một giai đoạn lịch sử mà những đồng bào theo Kitô giáo, là người Việt Nam, vốn có lòng yêu nước, được tự do theo một tôn giáo (và có quyền không theo tôn giáo nào) đã đi theo sự lãnh đạo Đảng trong chiến lược đại đoàn kết, đại hòa hợp, họ đã sống “tốt đời, đẹp đạo”, “sống theo cụ Hồ, chết theo Chúa”.... đó là chân chính lịch sử không ai chối cãi, bắt bẻ được.

 
Bình hoa, Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng Linh mục Phạm Bá Trực, Phó trưởng Ban Thường trực Quốc hội ở Việt Bắc thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp 
(Ảnh chụp HV) 

Hoặc Hòm phiếu của nhân dân xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình dùng để bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa I, ngày 6/1/1946 là hiện vật minh chứng về cuộc Tổng Tuyển cử đầu tiên tại một tỉnh miền Trung của đất nước - địa phương gặp nhiều khó khăn thiếu thốn về vật chất và diễn ra nhiều cuộc chiến ác liệt giữa ta và địch.

 

Hòm phiếu, nhân dân xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình dùng để bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa I, ngày 6/1/1946. (Ảnh chụp HV)

 

Báo Liên Việt -Hà Tĩnh số 14, ngày 1/1/1948 đăng tin về hoạt động của Quốc hội khóa I (Ảnh chụp HV)

 

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam in chữ nổi dành cho người khiếm thị Việt Nam (Do Hà Lan viện trợ) xuất bản năm 1981 (Ảnh chụp HV)

Với những giá trị quan trọng của sưu tập, trong những năm tới, Bảo tàng Lịch sử quốc gia sẽ tiếp tục triển khai sưu tầm bổ sung hiện vật, tài liệu, hình ảnh từ các tổ chức, cơ quan lưu trữ, bảo tàng khác, từ các cá nhân, gia đình nhà nghiên cứu còn lưu giữ được; Tiếp tục hoàn thiện công tác kiểm kê, bảo quản, tu sửa, phục chế những tài hiệu, hiện vật hình ảnh bị xuống cấp; Tiếp tục bổ sung hồ sơ, lý lịch hiện vật còn thiếu, bổ sung thông tin cho nội dung lịch sử của hiện vật; Đảm bảo các điều kiện tuyệt đối, nghiêm ngặt trong công tác lưu giữ, bảo quản như: nhiệt độ, độ ẩm, phòng chống cháy, nổ... cũng như trong công tác phục vụ nhu cầu khai thác, nghiên cứu. Đồng thời có kế hoạch cho việc phát huy tác dụng, giá trị của bộ sưu tập như: xuất bản ấn phẩm giới thiệu sưu tập hiện vật; Tổ chức các cuộc trưng bày chuyên đề; Tiếp tục đẩy mạnh công tác giới thiệu hiện vật thông quan các phương tiện báo chí, truyền thông... góp phần tuyên truyền, quảng bá giá trị của sưu tập tới đông đảo công chúng tham quan.

Thu Nhuần

 

 

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Chia sẻ:

Bài nổi bật

Khát vọng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước di nguyện cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc Người “đi xa” (Phần 2 và hết)

Khát vọng giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước di nguyện cuối cùng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước lúc Người “đi xa” (Phần 2 và hết)

  • 12/07/2019 08:46
  • 6132

Nền độc lập dân tộc tồn tại không được bao lâu, thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta một lần nữa. Ngày 23 tháng 9 năm 1945, chúng nổ súng đánh chiếm Nam Bộ sau đó mở rộng ra cả nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng quyết định phát động cuộc kháng chiến toàn quốc.

Bài viết khác

Người Việt đầu tiên làm cho Học viện Viễn Đông Bác cổ ở Đông Dương là ai?

Người Việt đầu tiên làm cho Học viện Viễn Đông Bác cổ ở Đông Dương là ai?

  • 11/05/2021 10:54
  • 1576

Tháng 7.1939, Tổng thống Cộng hòa Pháp Albert Lebrun ký sắc lệnh cho phép tuyển người bản xứ vào làm việc trong đội ngũ khoa học, nghiên cứu của Học viện Viễn Đông Bác cổ, trong đó có người Việt đầu tiên trong thành phần thường trực.