Thứ Bảy, 15/06/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

08/07/2015 14:38 2480
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Ngày 21-5, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 157-HD/BTGTW tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nội dung văn bản Hướng dẫn đó như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhằm khẳng định vị trí, tầm vóc, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng hòa bình của dân tộc; đề cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc; thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

3. Phát huy cao độ lực lượng, phương tiện tuyên truyền, với nhiều hình thức phong phú, nội dung sâu sắc, thuyết phục, có sức lan toả rộng, tạo được không khí phấn khởi, tự hào, tin tưởng trong các tầng lớp nhân dân; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Khẳng định ý nghĩa lịch sử trọng đại của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà; bối cảnh lịch sử, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Cách mạng Tháng Tám; sự vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm đó trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước, nhất là trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay.

2. Nêu bật những thành quả to lớn mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong 70 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, trong đó nhấn mạnh thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược mà đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế, những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới đất nước. Tuyên truyền những bài học kinh nghiệm trong thời kỳ đổi mới trên cơ sở kế thừa bài học lớn của Cách mạng Tháng Tám để tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

3.Nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục đổi mới toàn diện đất nước; ý thức, trách nhiệm của công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Đồng thời, đề cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân đối với đảng viên, cán bộ, công chức… Tuyên truyền những nội dung về phát huy dân chủ, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

4. Tuyên truyền, phản ánh các hoạt động kỷ niệm, các phong trào thi đua ở các cấp, các ngành, các địa phương, các hoạt động "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa"; tri ân công lao của các thế hệ đã có những đóng góp to lớn trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

5. Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch hòng xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM

Thực hiện theo Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 506/QĐ-TTg ngày 17/4/2015. Các ban, bộ, ngành ở Trung ương, ban tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các cơ quan truyền thông đại chúng chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền phù hợp với địa phương, đơn vị mình. Cần chú trọng các hoạt động sau:

1.Tổ chức Lễ kỷ niệm

* Trung ương:Tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia

- Thời gian: Từ 07 giờ 00, ngày 02/9/2015.

- Chương trình:

+ Nghi lễ chào cờ;

+ Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;

+ Diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước;

+ Diễu binh, diễu hành quần chúng.

- Địa điểm: Khu vực Quảng trường Ba Đình và một số tuyến phố trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

* Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: không tổ chức mít tinh, diễu binh, diễu hành tại địa phương. Tùy vào điều kiện cụ thể để lựa chọn các hình thức kỷ niệm phù hợp hoặc tổ chức gặp mặt, tọa đàm, văn hóa, văn nghệ, triển lãm, thể thao...

2. Tổ chức các hình thức tôn vinh, tri ân người có công với Đảng, cách mạng; tổ chức các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9

Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tổ chức, doanh nghiệp tùy vào điều kiện cụ thể, tổ chức các hình thức gặp mặt tọa đàm, tôn vinh cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, Mẹ Việt Nam Anh hùng;gặp mặt, tri ân các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia kháng chiến chống xâm lược, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế; gặp mặt nhân chứng lịch sử, thăm di tích cách mạng, nói chuyện truyền thống… Tổ chức các Chương trình "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn"; biểu dương, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt”; đẩy mạnh các phong trào thi đua trên tất cả các lĩnh vực.

3. Tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học

- Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành phố Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia.

- Các ban, bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với các học viện, trường đại học, trường chính trị, căn cứ vào điều kiện cụ thểtổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học nhằm khẳng định và làm sâu sắc thêm ý nghĩa lịch sử trọng đại của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh02/9/1945; khẳng định vai trò lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và những đóng góp của các tầng lớp nhân dân đối với thắng lợi vĩ đại của dân tộc ta trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân...

4. Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể thao

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt vào 20 giờ ngày 02/9/2015; phối hợp với Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam chỉ đạo tổ chức Tuần phim cấp quốc gia; sáng tác, hoàn thiện, công bố và phát hành các tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị cao về đề tài ca ngợi Tổ quốc, ca ngợi Đảng, Bác Hồ; về đề tài quê hương, đất nước, con người Việt Nam (theo Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 01/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ).

- Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao … phục vụ nhân dân; tổ chức chiếu phim về đề tài Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên các kênh truyền hình của tỉnh, thành phố và tại các rạp chiếu phim.

- Đài Truyền hình Việt Nam tăng thời lượng phát sóng các chương trình văn nghệ ca ngợi thành tựu của đất nước qua 70 năm xây dựng và phát triển.

5. Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các phương tiện trực quan, thông qua các hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

- Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương mở chuyên trang, chuyên mục đặc biệt chào mừng 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phản ánh và đưa tin kịp thời về các hoạt động kỷ niệm, nhất là Lễ kỷ niệm; tích cực phát hiện, biểu dương cá nhân, đơn vị, địa phương có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất, học tập, chiến đấu; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước; các hoạt động tri ân, thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công; đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch.

- Đài Truyền hình Việt Nam chủ trì, phối hợp với một số địa phương liên quan tổ chức Cầu truyền hình về chủ đề Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam vào tháng 8/2015.

- Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp từ Trung ương tới địa phương tăng cường các buổi báo cáo, nói chuyện chuyên đề vào dịp mùng 02/9.

- Các đoàn thể chính trị - xã hội chỉ đạo tổ chức sinh hoạt theo Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương để thông tin, tuyên truyền sâu rộng tới đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân.

- Các tỉnh, thành phố, các cơ quan, đơn vị trong cả nước thực hiện tốt công tác tuyên truyền, trang trí, cổ động trực quan (băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền...) trước, trong và sau dịp kỷ niệm. Hướng dẫn nhân dân treo cờ Tổ quốc.

- Các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài tổ chức thông tin, tuyên truyền về sự kiện và các hoạt động kỷ niệm, nhất là thông tin những thành tựu to lớn mà Đảng và nhân dân ta đạt được trong 70 năm qua trên các lĩnh vực.

6. Biên soạn, phát hành tài liệu, sách, báo, ấn phẩm tuyên truyền; tổ chức triển lãm, giới thiệu sách, báo, tranh ảnh

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội vào tháng 8/2015 tại thành phố Hà Nội; thiết kế và phát hành Huy hiệu kỷ niệm.

- Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – sự thật phát hành Sách chủ đề thành tựu phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa của đất nước qua 70 năm xây dựng và phát triển.

- Thông tấn xã Việt Nam thực hiện biên soạn và phát hành Sách ảnh về Việt Nam - đất nước, con người, thành tựu qua 70 năm xây dựng và phát triển.

- Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành Bộ tem nhân dịp kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Các nhà xuất bản, hội mỹ thuật, thư viện, bảo tàng, các báo, tạp chí tùy điều kiện cụ thể tổ chức triển lãm, biên soạn, phát hành tài liệu, sách, tranh, ảnh về chủ đề 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Các địa phương tùy điều kiện cụ thể tổ chức các hoạt động phù hợp: triển lãm, xuất bản, tái bản sách, ấn phẩm về chủ đề ca ngợi đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc; biên soạn, phát hành sách, ảnh, làm phim tài liệu về thành tựu kinh tế - văn hóa – xã hội của địa phương, ngành…

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, phát hành Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền; chỉ đạo, định hướng tuyên truyền trong Đảng, trong xã hội và thông tin ra nước ngoài về kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Định hướng tuyên truyền tại các cuộc giao ban báo chí; tham gia tổ chức các hoạt động kỷ niệm (thẩm định các bài phát biểu tại Lễ kỷ niệm cấp quốc gia; chương trình nghệ thuật; ấn phẩm tuyên truyền…).

2. Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và các tổ chức chính trị - xã hội:

- Tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo xây dựng kế hoạch tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân bằng hình thức thiết thực, hiệu quả; kết hợp với tuyên truyền Đại hội đảng bộ cấp tỉnh, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các sự kiện lớn của địa phương.

- Tham mưu giúp cấp ủy xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm theo tinh thần Quyết định số 506/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

3. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ngoài các nhiệm vụ được phân công trong Quyết định số 506/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn ngành dọc và các đơn vị chức năng tổ chức hoạt động tuyên truyền, triển lãm, thư viện, văn hoá, văn nghệ, thể thao, chỉnh trang, tôn tạo các di tích liên quan… phục vụ nhân dân trong dịp kỷ niệm; tổ chức các hoạt động thông tin, cổ động hướng về cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến, biên giới, hải đảo.

4. Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí đưa tin, tuyên truyền sâu rộng trong dịp kỷ niệm; hướng dẫn các nhà xuất bản biên soạn, phát hành, triển lãm, giới thiệu sách, báo về chủ đề Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 02/9; theo dõi, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc sự kiện lịch sử, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

5. Bộ Ngoại giao hướng dẫn phóng viên báo chí nước ngoài đưa tin Lễ kỷ niệm và các hoạt động kỷ niệm; chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài tổ chức tuyên truyền, thông tin về sự kiện, chú trọng tuyên truyền những thành tựu to lớn của đất nước sau 70 năm trên các lĩnh vực.

6. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tổ chức các cuộc tuyên truyền, hành hương về cội nguồn, thăm lại các di tích, căn cứ cách mạng của Trung ương, của Đảng bộ địa phương trong hai cuộc kháng chiến; chú trọng các hoạt động, chương trình an sinh xã hội, chăm lo đối tượng chính sách, gia đình có công, gia đình nghèo, neo đơn. Chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình địa phương tiếp sóng Đài Truyền hình Việt Nam, truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm.

7. Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương lập kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm với nội dung và hình thức phong phú, hấp dẫn, thiết thực, có tính giáo dục chính trị, tư tưởng sâu sắc; đưa tin, phản ánh kịp thời các hoạt động kỷ niệm ở các cấp, các ngành.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam chuẩn bị tốt các điều kiện để phát thanh, truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành; Chương trình nghệ thuật vào tối ngày 02/9/2015. Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành phố tổ chức tiếp sóng trực tiếp Lễ kỷ niệm.

Minh Vư ợng (giới thiệu)

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Chia sẻ:

Bài nổi bật

Nghiên cứu và trưng bày về văn hóa phi vật thể ở Hoàng thành Thăng Long

Nghiên cứu và trưng bày về văn hóa phi vật thể ở Hoàng thành Thăng Long

  • 27/05/2019 10:56
  • 3049

Trong những năm gần đây, hướng nghiên cứu và phát huy giá trị tại Di sản Thế giới Hoàng thành Thăng Long có những chuyển biến cơ bản, tập trung nghiên cứu theo hai hướng: Nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng. Các kế hoạch nghiên cứu luôn hướng tới thể nghiệm kết quả nghiên cứu thông qua những cuộc trưng bày, triển lãm; những thể nghiệm nghi lễ truyền thống; những sự kiện… nhằm phát huy giá trị di sản, mang di sản đến gần công chúng hơn và góp phần quảng bá khu Di sản Hoàng thành Thăng Long.

Bài viết khác

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm CM Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945-2/9/2015)

  • 08/07/2015 14:37
  • 1590

Ban biên tập Trang TTĐT Bảo tàng Lịch sử quốc gia xin giới thiệu toàn văn Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành.