Thứ Sáu, 19/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

18/06/2015 09:14 1555
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Ngày 9-6, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 158-HD/BTGTW tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX (năm 2015). Nội dung của văn bản Hướng dẫn như sau.

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội vào quý IV năm 2015. Để góp phần tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX thành công tốt đẹp, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền sâu rộng trong hệ thống chính trị và toàn xã hội giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò và ý nghĩa to lớn của phong trào thi đua yêu nước đối với sự nghiệp Cách mạng của nước ta; về yêu cầu đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay. Trên cơ sở đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh của đất nước.

2. Tuyên truyền, nhân rộng kết quả, bài học kinh nghiệm trong phong trào thi đua yêu nước những năm qua; tôn vinh, biểu dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, gương điển hình tiên tiến trong các ngành, các cấp, các lĩnh vực; cổ vũ tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

3. Gắn tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, qua đó nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

4. Công tác tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX cần được tiến hành sâu rộng, trước, trong và sau Đại hội với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả; gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2015 và tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Tuyên truyền trước Đại hội

-Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX...

- Tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước trong 5 năm qua, trọng tâm là phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”...

- Các tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...

- Tuyên truyền về Đại hội thi đua, Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp, các ngành. Thông qua việc tổ chức Đại hội, hội nghị thi đua ở các cấp để phát hiện và nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến theo tinh thần Chỉ thị 39-CT/TW ngày 21-5-2004 của Bộ Chính trị “về việc tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”...

- Tuyên truyền về công tác chuẩn bị Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX, tập trung vào các nội dung sau:

+ Chủ đề Đại hội: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

+ Mục đích, ý nghĩa Đại hội.

+ Thời gian Đại hội: Diễn ra trong 2 ngày vào Quý IV năm 2015.

2. Tuyên truyền trong Đại hội

- Tuyên truyền diễn biến và nội dung chính của Đại hội; giới thiệu các tập thể và cá nhân tiêu biểu tại Đại hội; chú trọng tuyên truyền những kinh nghiệm hay, bài học quý của các anh hùng, chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến.

- Tuyên truyền những kết quả nổi bật của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trên các lĩnh vực trong 5 năm qua; phương hướng, nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2016-2020.

3. Tuyên truyền sau Đại hội

- Tuyên truyền kết quả, thành công của Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX gắn với kết quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp, các ngành lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước, phổ biến các bài học kinh nghiệm được tổng kết từ thực tiễn; tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng; cổ vũ phong trào học tập điển hình, thi đua đuổi kịp và vượt các điển hình tiên tiến.

- Tuyên truyền các hoạt động, các chương trình nghệ thuật... chào mừng thành công của Đại hội; các văn kiện và báo cáo tham luận của Đại hội.

III. TÀI LIỆU PHỤC VỤ TUYÊN TRUYỀN

- Các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng: Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07-4-2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Chỉ thị số 35-CT/TTg ngày 19-12-2014 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và các ngày lễ lớn trong năm 2015; Quyết định số 181/QĐ-TTg ngày 03-2-2015 của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX của Thủ tướng Chính phủ; Luật Thi đua - Khen thưởng (sửa đổi, bổ sung năm 2013)...

- Hướng dẫn tuyên truyền; Tài liệu tuyên truyền và Tờ gấp tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành.

- Danh sách và thành tích của các tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong 5 năm qua do Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương cung cấp.

- Danh sách và thành tích của các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và các điển hình nhân tố mới do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các tỉnh, thành phố, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương cung cấp.

- Văn kiện và các báo cáo tham luận tại Đại hội Thi đua yêu toàn quốc nước lần thứ IX.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1.Ban Tuyên giáo Trung ương:

- Tham gia thành viên Ban tổ chức Đại hội, trực tiếp làm Trưởng Tiểu ban tuyên truyền Đại hội; xây dựng kế hoạch hoạt động của Tiểu ban tuyên truyền Đại hội.

- Biên soạn, phát hành Hướng dẫn tuyên truyền; Tài liệu tuyên truyền; Tờ gấp tuyên truyền về Đại hội.

- Định hướng tuyên truyền về Đại hội tại các cuộc giao ban báo chí; chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thành lập Trung tâm báo chí, tổ chức họp báo trước và sau Đại hội.

- Phối hợp với các thành viên Tiểu ban tuyên truyền, các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra công tác tuyên truyền; tổng hợp tình hình công tác tuyên truyền ở Trung ương và ở các tỉnh, thành phố báo cáo Ban Bí thư và Hội đồng Thi đua -Khen thưởng Trung ương.

2. Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội:

- Trên cơ sở Hướng dẫn và Tài liệu tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương, biên soạn, phát hành hướng dẫn và tài liệu tuyên truyền về Đại hội Thi đua yêu nước của địa phương, ngành mình.

- Phối hợp với Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các tỉnh, thành phố, ban, bộ, ngành để tuyên truyền về Đại hội thi đua yêu nước của cấp, ngành mình.

3. Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các ban, bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước của cấp mình tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

- Phát động các phong trào thi đua yêu nước.

- Phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, đơn vị để tuyên truyền rộng rãi trong xã hội; giải quyết kịp thời những bức xúc và vướng mắc trong việc thực hiện Luật thi đua, Khen thưởng và công tác thi đua, khen thưởng của địa phương, đơn vị.

- Chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo các cấp để triển khai công tác tuyên truyền; cung cấp cho Ban Tuyên giáo danh mục và thành tích của các tập thể, cá nhân, điển hình nhân tố mới để Ban Tuyên giáo chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền. Phối hợp biên soạn, phát hành các tài liệu, ấn phẩm, phim, sách tuyên truyền về Đại hội Thi đua yêu nước và gương người tốt, việc tốt.

- Báo cáo kết quả công tác tuyên truyền về Ban Tuyên giáo Trung ương.

4. Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

- Chỉ đạo hệ thống Đài phát thanh, truyền hình các địa phương tăng thời lượng phát sóng phim tư liệu, phóng sự tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

5. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo, hướng dẫn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan; xây dựng Đề án mỹ thuật phục vụ Đại hội; xây dựng chương trình văn nghệ đặc sắc tại phiên Khai mạc và Bế mạc Đại hội; tổ chức triển lãm ảnh Bác Hồ, triển lãm các thành tựu kinh tế với các phong trào thi đua yêu nước và các kỳ Đại hội thi đua yêu nước.

6. Các báo, đài Trung ương và địa phương căn cứ Hướng dẫn tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương và nhiệm vụ được phân công trong Quyết định số 181/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 322-KH/BTGTW của Tiểu ban tuyên truyền để xây dựng kế hoạch và sớm triển khai công tác tuyên truyền Đại hội. Tăng cường thời lượng tuyên truyền kết quả của các phong trào thi đua trên các lĩnh vực. Mở các chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội. Tổ chức các cuộc thi viết về gương điển hình, người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân Anh hùng, Chiến sĩ thi đua trong thời kỳ đổi mới. Chiếu phim tài liệu về các phong trào thi đua, các kỳ Đại hội...

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam xây dựng phim phóng sự, tài liệu; truyền hình trực tiếp chương trình giao lưu các Anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc, điển hình tiên tiến; truyền hình trực tiếp phiên Khai mạc và phiên Bế mạc Đại hội.

7. Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh tuyên truyền, cổ động trực quan: treo cờ, khẩu hiệu, băng rôn, panô, áp phích. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng thành công của Đại hội.

8. Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương:

- Tổ chức tôn vinh các điển hình tiên tiến trong phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.

- Cung cấp cho các cơ quan báo chí Trung ương danh sách, thành tích của các tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, điển hình nhân tố mới trong 5 năm qua phục vụ công tác tuyên truyền.

-Văn kiện và các báo cáo tham luận tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

- Biên soạn, phát hành kỷ yếu Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.

Minh Vượng (Giới thiệu)

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Chia sẻ:

Bài nổi bật

Nghiên cứu và trưng bày về văn hóa phi vật thể ở Hoàng thành Thăng Long

Nghiên cứu và trưng bày về văn hóa phi vật thể ở Hoàng thành Thăng Long

  • 27/05/2019 10:56
  • 3115

Trong những năm gần đây, hướng nghiên cứu và phát huy giá trị tại Di sản Thế giới Hoàng thành Thăng Long có những chuyển biến cơ bản, tập trung nghiên cứu theo hai hướng: Nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng. Các kế hoạch nghiên cứu luôn hướng tới thể nghiệm kết quả nghiên cứu thông qua những cuộc trưng bày, triển lãm; những thể nghiệm nghi lễ truyền thống; những sự kiện… nhằm phát huy giá trị di sản, mang di sản đến gần công chúng hơn và góp phần quảng bá khu Di sản Hoàng thành Thăng Long.

Bài viết khác

Nghị định mới của Chính Phủ về việc phân loại, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức

  • 18/06/2015 09:12
  • 1567

Ngày 9-6-2015, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 56/2015/NĐ-CP quy định về nguyên tắc, căn cứ, nội dung, trình tự, thủ tục, tiêu chí, thẩm quyền đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm theo quy định của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức. BBT xin giới thiệu tóm tắt nét chính của Nghị định này như sau: