Thứ Sáu, 01/07/2022
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

20/08/2020 10:36 829
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Cách mạng tháng Tám, năm 1945 là mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc Việt Nam. Ngày 2/9/1945, tại quảng trường Ba Đình (Hà Nội), Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt chính phủ lâm thời trịnh trọng tuyên bố trước quốc dân đồng bào và thế giới bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân. Cách mạng tháng Tám thành công là kết quả của quá trình đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ và anh dũng của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các phong trào 1930 - 1931; 1932 - 1935; 1936 - 1939, đặc biệt là phong trào cách mạng 1941-1945 tiến tới tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám, năm 1945.

Bảo tàng Lịch sử quốc gia là bảo tàng đầu hệ trong hệ thống bảo tàng loại hình lịch sử xã hội ở Việt Nam. Bảo tàng hiện lưu giữ gần 250.000 tài liệu, hiện vật, sưu tập hiện vật đặc biệt quí hiếm và 20 hiện vật được công nhận là Bảo vật quốc gia. Trong số đó, có nhiều tài liệu, hiện vật về Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh tụ Hồ Chí Minh, đặc biệt là giai đoạn trước và sự kiện Cách mạng tháng Tám 1945. Với ý nghĩa trọng đại, mốc son lịch sử của sự kiện này đã khẳng định những tài liệu, hiện vật về Cách mạng tháng Tám năm 1945 là những di sản vô giá.

- Tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh: Gắn liền với quá trình hoạt động cách mạng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh từ thời điểm Người ra đi tìm đường cứu nước ngày 5/6/1911, quá trình tiếp thu và truyền bá chủ nghĩa Mác- Lênin vào Việt Nam chuẩn bị về chính trị, xây dựng tổ chức và lực lượng cách mạng để tiến tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930), tiêu biểu là cuốn sách “Đường Kách mệnh”, in các bài giảng của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cho lớp huấn luyện các thanh niên Việt Nam yêu nước tại Quảng Châu (Trung Quốc) năm 1925 và nhiều hiện vật gắn với những hoạt động khi Người về nước ngày 28/1/1941 để trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945.

 

Sách “Đường Kách mệnh” của Nguyễn Ái Quốc xuất bản tại Quảng Châu

 (Trung Quốc), năm 1927

- Nghị quyết, chỉ thị, sách, báo của Đảng: Đây là nguồn tài liệu, hiện vật gốc  có số lượng lớn, nguồn sử liệu gốc quí bao gồm các sách, báo, truyền đơn, nghị quyết, chỉ thị… của Đảng trong việc lãnh đạo các phong trào cách mạng Việt Nam giai đoạn trước Cách mạng tháng Tám năm 1945. Trong đó có nhiều tài liệu, hiện vật có vai trò và ý nghĩa quyết định đến thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 như: Nghị quyết Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ VIII, đặc biệt, bản Chỉ thị “Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. Cùng với đó là các loại truyền đơn, báo chí của Đảng trước 1945 đều là những vũ khí sắc bén của Đảng trên mặt trận tư tưởng văn hóa tuyên truyền về các chủ trương đường lối của Đảng, vạch rõ âm mưu tội ác của kẻ thù, kêu gọi nhân dân đoàn kết đấu tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng Tám, năm 1945.

 

Chỉ thị “Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”

- Tài liệu, hiện vật về hoạt động cách mạng của các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng và các tầng lớp nhân dân tham gia cách mạng: Đây là những tài liệu hiện vật có số lượng lớn, phong phú về loại hình  gồm những tài liệu, hiện vật như sách, tài liệu, vũ khí, đồ dùng sinh hoạt… của các các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng dùng hoạt động bí mật trước năm 1945.

 

Không gian trưng bày

Nhận thức được ý nghĩa trọng đại, mốc son lịch sử cũng như những giá trị của sưu tập tài liệu, hiện vật về Cách mạng tháng Tám năm 1945, trong suốt quá trình hoạt động, từ  Bảo tàng Cách mạng Việt Nam đến nay là Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã luôn chú trọng, ưu tiên nghiên cứu, bảo tồn, phát huy và được thể hiện rõ qua các hoạt động:

- Trong hoạt động nghiên cứu, sưu tầm: Đây là chủ đề luôn được Bảo tàng chú trọng với nhiều đề tài nghiên cứu chuyên sâu, chuyên đề gồm 2 loại: công trình nghiên cứu phục vụ lưu trữ, bảo tồn, tư liệu hóa, xây dựng sưu tập, tiêu biểu như: Đề tài khoa học cấp Bộ “Tư liệu hóa sưu tập hiện vật về Cách mạng tháng Tám năm 1945 hiện lưu giữ tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam”, năm 2008; và loại công trình nghiên cứu khai thác giá trị tài liệu, hiện vật về Cách mạng tháng Tám phục vụ các hoạt động phát huy (trưng bày, giáo dục, truyền thông, hội nghị, hội thảo, tọa đàm…), tiêu biểu như: đề tài khoa học cấp Viện “Nâng cao hiệu quả khai thác thông tin tài liệu, hiện vật trưng bày chủ đề Cách mạng tháng Tám tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia”, năm 2016. Đồng thời, việc tiến hành nghiên cứu, sưu tầm cũng được tập trung, đẩy mạnh, đặc biệt, đây là chủ đề, mảng tài liệu, hiện vật hàng năm Bảo tàng luôn ưu tiên hàng đầu, thậm chí Bảo tàng còn xây dựng những kế hoạch sưu tầm riêng cho nội dung này.

- Trong hoạt động trưng bày: Nội dung trưng bày về Cách mạng tháng Tám được chú trọng và là một trong những điểm nhấn trưng bày quan trọng với nội dung phong phú và một không gian xứng đáng trong hệ thống trưng bày thường trực thể hiện đầy đủ, khoa học từ giai đoạn chuẩn bị các lực lượng đến diễn biến các cuộc khởi nghĩa giành chính quyền trên khắp cả nước, sự kiện tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tổng tuyển cử bầu Quốc hội trên cả nước… Cùng với đó, là các trưng bày chuyên đề, trong đó, có những trưng bày chuyên đề dành riêng giới thiệu về Cách mạng tháng Tám hoặc có nhiều trưng bày chuyên đề mà tài liệu, hiện vật về Cách mạng tháng Tám luôn đóng vai trò chủ đạo với tỉ lệ, tần suất tham gia cao.

Trong hoạt động giáo dục, truyền thông: đây là một trong số ít mảng tài liệu luôn được khai thác nhiều nhất để phục vụ các chương trình giáo dục, thuyết trình, hội thảo, tọa đàm… và thường xuyên được lập kế hoạch truyền thông nhân dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2 - 9. Trong đó, có những chương trình giáo dục chuyên đề về sự kiện này hoặc không chỉ khai thác ở phạm vi tài liệu, hiện vật, nội dung trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia mà còn được phát huy qua nhiều hình thức khác như: kết nối với các di tích liên quan, sự tham gia kể chuyện của nhân chứng, giao lưu, trải nghiệm… nhằm giúp công chúng hiểu biết toàn diện, sâu sắc hơn ý nghĩa của sự kiện.

Có thể khẳng định rằng, không một thiết chế văn hóa nào trên cả nước hiện nay lưu giữ được sưu tập tài liệu, hiện vật về Cách mạng tháng Tám phong phú, đa dạng và có giá trị như Bảo tàng Lịch sử quốc gia. Với tiềm năng và lợi thế ấy, Bảo tàng Lịch sử quốc gia tiếp tục nghiên cứu, định hướng nghiên cứu, bảo tồn, phát huy khối di sản này trong thời gian tới như sau:

- Tăng cường nghiên cứu, tư liệu hóa, số hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu, xây dựng sưu tập tài liệu, hiện vật về Cách mạng tháng Tám theo từng chủ đề dưới nhiều cách tiếp cận và cách thức khác nhau, làm cơ sở phục vụ đổi mới trưng bày thường trực, đặc biệt là xây dựng các trưng bày chuyên đề, phát huy đồng thời phục vụ nhu cầu nghiên cứu, khai thác của các cơ quan, đơn vị, cá nhân và các bảo tàng, di tích địa phương.

- Tập trung nghiên cứu, đổi mới trưng bày (trưng bày thường trực) xứng tầm với sự kiện trọng đại này cũng như tiềm năng của sưu tập tại Bảo tàng. Từng bước xây dựng, đưa sưu tập hoặc giới thiệu giá trị sưu tập tới rộng rãi công chúng trong và ngoài nước thông qua trưng bày chuyên đề hoặc các loại ấn phẩm, sản phẩm truyền thông.

- Tăng cường khai thác tư liệu, xây dựng các chương trình giáo dục, các chương trình giao lưu, tọa đàm chuyên đề không chỉ tại Bảo tàng mà mở rộng trên toàn quốc, đặc biệt là qua chương trình Câu lạc bộ Em yêu lịch sử đang hoạt động rộng khắp, hiệu quả hiện nay.

Tất cả các hoạt động trên cần được đầu tư xứng tầm, mở rộng phạm vi, kết nối đương đại, tạo nền tảng, tiền đề cùng cả nước hướng tới lễ kỷ niệm 100 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2 - 9 trọng đại, với niềm tin tưởng, tự hào sâu sắc về sự phát triển đất nước trước vận hội mới./.

TS. Nguyễn Văn Đoàn

Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia

 

 

 

 

 

 

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Chia sẻ:

Bài nổi bật

Triển lãm và Hội thảo: “Văn hóa với phát triển và quảng bá du lịch”

Triển lãm và Hội thảo: “Văn hóa với phát triển và quảng bá du lịch”

  • 04/07/2019 15:47
  • 1461

Nhân kỷ niệm Tuần lễ Du lịch Văn hóa Trung Quốc tại Việt Nam, Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam tổ chức triển lãm, giới thiệu những sản phẩm văn hóa đến từ 5 bảo tàng thuộc tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), đồng thời tổ chức hội thảo về chủ đề trên tại Thư viện Quốc gia Việt Nam.

Bài viết khác

Bảo tàng Lịch sử quốc gia khai mạc Trưng bày chuyên đề “Ngày Độc lập 2/9”

Bảo tàng Lịch sử quốc gia khai mạc Trưng bày chuyên đề “Ngày Độc lập 2/9”

  • 18/08/2020 13:32
  • 1015

Sáng ngày 18-8-2020, BTLSQG đã tổ chức khai mạc Trưng bày chuyên đề “Ngày Độc lập 2/9” tại số 25 Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội.