Thứ Bảy, 21/05/2022
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

22/08/2008 18:58 913
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Ngày 10/7, Văn phòng Chính phủ có công văn gửi Bộ Văn hoá - Thông tin, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tổng công ty Điện lực Việt Nam, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm về nguồn vốn để thực hiện dự án "Bảo vệ cấp thiết và phát huy giá trị di sản văn hoá vùng lòng hồ thuỷ điện Sơn La".

Ngày 10/7, Văn phòng Chính phủ có công văn gửi Bộ Văn hoá - Thông tin, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tổng công ty Điện lực Việt Nam, truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm về nguồn vốn để thực hiện dự án "Bảo vệ cấp thiết và phát huy giá trị di sản văn hoá vùng lòng hồ thuỷ điện Sơn La".

Theo đó, nguồn kinh phí để thực hiện Dự án "Bảo vệ cấp thiết và phát huy giá trị di sản văn hoá vùng lòng hồ thuỷ điện Sơn La" bố trí trong tổng mức đầu tư dự án thuỷ điện Sơn La do Tổng công ty Điện lực Việt Nam cấp.

Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hoá - Thông tin phối hợp với Tổng công ty Điện lực Việt Nam hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện Dự án kịp tiến độ xây dựng của công trình thuỷ điện Sơn La.

Được biết, tỉnh Sơn La đã triển/ khai 3 dự án về bảo tồn giá trị văn hoá vùng lòng hồ thuỷ điện Sơn La gồm dự án Nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản các hiện vật văn hóa dân tộc vùng lòng hồ, Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vùng lòng hồ và Xây dựng kho bảo quản hiện vật.

Hồng Hà

Bảo tàng Lịch sử Việt Nam

Chia sẻ: