Thứ Bảy, 21/05/2022
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

22/08/2008 18:56 902
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Ngày 20 tháng 4 năm 2006, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã ký quyết định số 86/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt qui hoạch tổng thể Hệ thống bảo tàng thiên nhiên của Việt Nam đến năm 2020 với những nôi dung, điều khoản sau:

Ngày 20 tháng 4 năm 2006, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã ký quyết định số 86/2006/QĐ-TTg về việc phê duyệt qui hoạch tổng thể Hệ thống bảo tàng thiên nhiên của Việt Nam đến năm 2020 với những nôi dung, điều khoản sau:


I. Mục tiêu (gồm có mục tiêu tổng quát và mục tiêu cụ thể)


II. Quan điểm: qui hoạch tổng thể Hệ thống bảo tàng thiên nhiên ở Việt Nam đến 2020 phải đảm bảo tính thống nhất trong đa dạng của thiên nhiên, tính xã hội, tính khoa học- kỹ thuật, tính thực tiễn và có tính khả thi cao.


III. Cơ cấu Hệ thống bảo tàng thiên nhiên ở Việt Nam:

- bảo tàng thiên nhiên trưng bày theo các cấp:

căn cứ vào tính chất khoa học và phạm vi qui mô, nội dung trưng bày để có các loại bảo tàng sau:

* bảo tàng thiên nhiên quốc gia

* bảo tàng thiên nhiên khu vực

* bảo tàng thiên nhiên chuyên ngành

* bảo tàng thiên nhiên cơ sở

- Căn cứ vào kiến trúc, xây dựng, đối tượng và phương pháp trưng bày có các loại hình sau:

* Nhà bảo tàng

* Khu trưng bày ngoài trời

- bộ sưu tập mẫu vật (từ cấp quốc gia đến cấp cơ sở)

- Vườn thực vật, động vật cấp quốc gia, cấp khu vực


IV. Căn cứ, tiêu chí xây dựng và chức năng các loại hình bảo tàng thiên nhiên gồm:

- bảo tàng thiên nhiên Việt Nam

- bảo tàng thiên nhiên khu vực

- bảo tàng thiên nhiên chuyên ngành


V. Quản lý nhà nước và quan hệ giữa các thành phần trong Hệ thống bảo tàng thiên nhiên ở Việt Nam:

Hệ thống bảo tàng thiên nhiên ở Việt Nam là một bộ phận nằm trong hệ thống bảo tàng Việt Nam, trực thuộc Viện khoa học và Công nghệ Việt Nam do Viện khoa học và Công nghệ Việt Nam trực tiếp quản lý, đồng thời chịu sự quản lý nhà nước và hướng dẫn nghiệp vụ về bảo tàng của Bộ văn hoá - Thông tin


VI. Qui hoạch xây dựng mới hoặc cải tạo nâng cấp các công trình thuộc Hệ thống bảo tàng thiên nhiên ở Việt Nam đến 2020.


Trong đó Bộ văn hoá- Thông tin có nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với Hệ thống bảo tàng thiên nhiên ở Việt Nam và hướng dẫn nghiệp vụ về bảo tàng cho các cơ sở bảo tàng thiên nhiên thuộc Hệ thống này. Quyết định trên đây đã góp phần hoàn thiện và đa dạng hóa hơn hệ thống bảo tàng của Việt Nam.

Hoàng Vinh

Bảo tàng Lịch sử Việt Nam

Chia sẻ:

Bài viết khác

Hội thảo khoa học- thực tiễn: Bảo tàng với công tác giáo dục học sinh phổ thông.

Hội thảo khoa học- thực tiễn: Bảo tàng với công tác giáo dục học sinh phổ thông.

  • 22/08/2008 18:52
  • 1070

Trong chương trình hoạt động nhân ngày Quốc tế bảo tàng, ngày 18/5 tại hội trường bảo tàng Hồ Chí Minh, Cục Di sản văn hoá phối hợp với bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học- thực tiễn: bảo tàng với công tác giáo dục học sinh phổ thông.