Thứ Ba, 25/01/2022
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

22/08/2008 18:47 1002
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Theo đó, hệ thống bảo tàng cấp quốc gia sẽ chỉnh lý nội dung trưng bày, hoàn thiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, đổi mới phương thức hoạt động của các bảo tàng cấp quốc gia. Hiện tại gồm: Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, Bảo tàng  Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

Theo đó, hệ thống bảo tàng cấp quốc gia sẽ chỉnh lý nội dung trưng bày, hoàn thiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, đổi mới phương thức hoạt động của các bảo tàng cấp quốc gia.
Hiện tại gồm: Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, đó là những bảo tàng hạt nhân của hệ thống bảo tàng Việt Nam, có quy mô, vị trí xứng đáng trong khu vực, quốc tế.

Theo quyết định, sẽ từng bước xây dựng một số bảo tàng mới cấp quốc gia như: Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam, bảo tàng Sinh thái Hạ Long, đáp ứng nhiệm vụ bảo tồn di sản văn hóa, nghiên cứu, giáo dục khoa học, phục vụ lợi ích cộng đồng.

Theo quy hoạch, hệ thống bảo tàng cấp quốc gia sẽ chỉnh lý nội dung trưng bày, hoàn thiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, đổi mới phương thức hoạt động của các bảo tàng cấp quốc gia hiện tại gồm: Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, đó là những bảo tàng hạt nhân của hệ thống bảo tàng Việt Nam, có quy mô, vị trí xứng đáng trong khu vực, quốc tế. Từng bước phát triển, xây dựng một số bảo tàng mới cấp quốc gia như: Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam, bảo tàng Sinh thái Hạ Long, đáp ứng nhiệm vụ bảo tồn di sản văn hóa, nghiên cứu, giáo dục khoa học, phục vụ lợi ích cộng đồng. Từng bước hoàn thiện, nâng cao chất lượng và mở rộng phạm vi hoạt động cấp quốc gia đối với một số bảo tàng chuyên ngành có các bộ sưu tập quý hiếm, có giá trị nghiên cứu khoa học, trưng bày và giới thiệu, nhằm thu hút khách tham quan và phát triển du lịch... Các bảo tàng chuyên ngành cũng chỉnh lý nội dung trưng bày, hoàn thiện xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, đổi mới phương thức hoạt động như: Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Bảo tàng Công an nhân dân; Phát triển các bảo tàng chuyên ngành về khoa học - kỹ thuật trực thuộc các bộ, ngành hoặc các trường đại học để tăng cường, hỗ trợ công tác nghiên cứu khoa học và giáo dục - khoa học thông qua hình thức hoạt động bảo tàng.
Các bảo tàng tỉnh, thành phố, bảo tàng đầu hệ, bảo tàng chi nhánh và bảo tàng tư nhân cũng được quan tâm phát triển.
Bảo tàng Lịch sử Việt Nam

Chia sẻ:

Bài viết khác

Sẽ có thêm ba bảo tàng quốc gia mới

Sẽ có thêm ba bảo tàng quốc gia mới

  • 22/08/2008 18:46
  • 1076

Thủ tướng Chính phủ vừa ra quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng Việt Nam đến năm 2020. Theo đó, một loạt các bảo tàng sẽ được đổi mới phương thức hoạt động và xây mới.