Thứ Hai, 27/05/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

16/03/2017 00:00 286
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Căn cứ Quyết định số 4072/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2015 của Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Căn cứ Quyết định số 4072/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2015 của Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Căn cứ Quyết định số 1374/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức của Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Hội đồng thi tuyển viên chức của Bảo tàng Lịch sử quốc gia thông báo:

  1. Thời gian thi.
  2. Ngày 05 tháng 5 năm 2017 (thứ sáu):

- Chiều từ 14h00: Khai mạc cuộc thi.

  1. Ngày 06 tháng 5 năm 2017 (thứ bảy):

- Sáng: Từ 8h00 đến 10h00 : Thi Kiến thức chung (120 phút).

- Chiều:

+ Từ 14h00 đến 15h00: Thi Ngoại ngữ - tiếng Anh (60 phút).

+ Từ 15h30 đến 16h00: Thi Tin học (30 phút)

  1. Ngày 07 tháng 5 năm 2017 (chủ nhật):

- Sáng: Từ 8h00 đến 11h00: Thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành (180 phút).

- Chiều: Từ 13h30: Thi thực hành - tối đa 30 phút/người, 15 phút chuẩn bị, 15 phút trả lời.

  1. Địa điểm thi:

Hội trường Bảo tàng Lịch sử quốc gia,

Số 1 Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

  1. Lệ phí và thi tuyển:

500.000đ/thí sinh

Theo Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính (thay thế Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20/10/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ) hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017.

Hội đồng thi tuyển viên chức Bảo tàng Lịch sử quốc gia bắt đầu thu phí thi tuyển từ ngày 17 tháng 4 năm 2017 cho đến hết ngày 04 tháng 5 năm 2017 (các ngày làm việc).

Địa điểm thu phí: Phòng Tài chính - Kế toán, Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Số 1 Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thí sinh không đóng lệ phí thi coi như không tham gia thi tuyển.

  1. Danh mục tài liệu ôn thi: Các thí sinh tự tìm hiểu và nghiên cứu tài liệu theo danh mục sau:

STT

TÊN VĂN BẢN

1

Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002

2

Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17 tháng 6 năm 2003;

3

Luật Phòng chống tham nhũng số 55/2005/QH11 ngày 29/11/2005

4

Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008

5

Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Di sản văn hóa số 31/2009/QH12

6

Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (có hiệu lực từ ngày 01/01/2012).

7

Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 44/2013/QH13 ngày 29/11/2013.

8

Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 ngày 6 năm 2013

9

Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” và Thông báo Kết luận tại Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX.

10

Kết luận số 30-KL/TW ngày 20 tháng 7 năm 2004 của Ban chấp hành Trung ương về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII.

11

Thông tư 71/2006/TT0BTC ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP của Chính phủ.

12

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ đổi mới.

13

Nghị định 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa.

14

Nghị định 27/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.

15

Nghị định 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

16

Nghị định 41/2012/NĐ-CP ngày 8/5/2013 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

17

Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, TT&DL

18

Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định về sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ.

19

Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

20

Thông tư số 13/2010/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2010 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định trình tự, thủ tục đề nghị công nhận bảo vật quốc gia.

21

Thông tư số 18/2010/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức và hoạt động của Bảo tàng.

22

Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

23

Thông tư số 22/2011/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định về điều kiện thành lập và hoạt động của cơ sở giám định cổ vật.

24

Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ Quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

25

Thông tư 14/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định 41/2012/NĐ-CP ngày 8/5/2013 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

26

Thông tư 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

27

Thông tư Liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ.

28

Thông tư 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạnh công chức chuyên ngành hành chính.

29

Thông tư liên tịch 09/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 11/12/2015 về quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành di sản văn hóa.

30

Quyết định số 61/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 31/7/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch.

31

Quyết định số 80/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 9 năm 2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy chế Thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

32

Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020.

33

Quyết định số 482/QĐ-BVHTTDL ngày 03 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

34

Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước số 30/2000/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 12 năm 2000 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

35

Nghị định 33/2002/NĐ-CP ngày 28/8/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước.

36

Thông tư số 09/2014/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 9 năm 2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành văn hóa, Thể thao và du lịch

37

Luật số 103/2016/QH13 ngày 05/4/2016 của Quốc hội khóa XIII về Luật Báo chí.

38

Quyết định số 59/QĐ-BTLSQG ngày 5 tháng 4 năm 2014 của Bảo tàng Lịch sử quốc gia ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

39

Quyết định số 65/QĐ-BTLSQG ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Bảo tàng Lịch sử quốc gia ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

40

Quyết định số 108/QĐ-BTLSQG ngày 8 tháng 8 năm 2016 của Bảo tàng Lịch sử quốc gia ban hành Quy chế đánh giá công chức, viên chức và người lao động của Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

41

Cẩm nang bảo tàng. Tác giả Gary Edson, David Dean. Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, 2001.

41

Cơ sở bảo tàng. Tác giả Timothy Ambrose, Crispin Paine. Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, 2000.

43

Cơ sở khảo cổ học. Tác giả Trần Quốc Vượng, Hà Văn Tấn, Diệp Đình Hoa. Nxb. Đại học và trung học chuyên nghiệp, 1975.

44

Cơ sở khảo cổ học. Cơ sở khảo cổ học. Tác giả Hà Văn Khẩn (chủ biên). Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008.

45

Quyết định số 2222/QĐ-BVHTTDL ngày 24/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

46

Quyết định số 70/2006/QĐ-BVHTT ngày 15/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin về việc ban hành Quy chế kiểm kê hiện vật bảo tàng

Ngoài những danh mục tài liệu trên, các thí sinh cần tìm hiểu thêm các tài liệu liên quan đến vị trí việc làm cần tuyển dụng.

GIÁM ĐỐC – CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

Nguyễn Văn Cường (Đã ký)

Kèm theo Thông báo này là các Quyết định, Quy chế xin mời truy cập vào đường link sau:

http://www.mediafire.com/file/acnwcq7354q6rba/Quy_ch%E1%BA%BF_t%E1%BB%95_ch%E1%BB%A9c_ho%E1%BA%A1t_%C4%91%E1%BB%99ng.rar

http://www.mediafire.com/file/hj5igvu77dto57a/Quy_ch%E1%BA%BF_%C4%91%C3%A1nh_gi%C3%A1.rar

http://www.mediafire.com/file/27q5yl3p1sgtk2a/Quy_che_dan_chu%2C_quy_dinh_chuc_nang__nhiem_vu.rar

http://www.mediafire.com/file/k5z6rc3p640vg6z/Danh+s%C3%A1ch+%C4%91%E

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Chia sẻ: