Thứ Năm, 18/08/2022
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

08/11/2012 14:34 3596
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Cách đây 65 năm, vào tháng 10 năm 1947, tại ATK Định Hóa, Thái Nguyên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” với bút danh X.Y.Z.

Đây là một tài liệu quý giúp cho cán bộ, đảng viên học tập, rèn luyện, tu dưỡng trên các mặt tư tưởng, đạo đức và phương pháp làm việc.

Tác phẩm gồm 6 phần: Phê bình và sửa chữa; Mấy điều kinh nghiệm; Tư cách và đạo đức cách mạng; Vấn đề cán bộ; Cách lãnh đạo; Chống thói ba hoa. Tác phẩm được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, giản dị, dễ hiểu. Người tổng kết những bài học thực tiễn rất sâu sắc, có tính chất lý luận, nhằm bồi dưỡng nhiệt tình cách mạng, ý thức trách nhiệm, đạo đức và tác phong làm việc của người đảng viên cộng sản trong điều kiện Đảng lãnh đạo chính quyền và cả nước có chiến tranh.

Trong từng phần của tác phẩm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đều phân tích rất rõ, chẳng hạn ở mục Phê bình và sửa chữa Người nêu mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phê bình và tự phê bình. Phải mau phê bình và sửa chữa để khắc phục khuyết điểm, vì “có tẩy sạch khuyết điểm, công việc mới có tiến bộ”. Người cũng giải thích ý nghĩa của bệnh chủ quan, bệnh hẹp hòi và đưa ra phương pháp chữa những bệnh đó. Người nhấn mạnh “Để chữa khỏi những bệnh kia, ta phải tự phê bình ráo riết và phải lấy lòng nhân ái, lấy lòng thành thật, mà ráo riết phê bình đồng chí mình. Hai việc đó phải đi đôi với nhau…Mỗi cán bộ, mỗi đảng viên, mỗi ngày phải tự kiểm điểm, tự phê bình, tự sửa chữa như mỗi ngày phải rửa mặt”.

Về Tư cách và đạo đức cách mạng, Người đã nêu 12 điều về xây dựng Đảng và 5 điều về rèn luyện đạo đức cách mạng. Người rất chú trọng đến vấn đề đạo đức cách mạng. Người cho rằng, đạo đức cách mạng là cái căn bản, là cái gốc đối với toàn Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên, không có đạo đức thì dù giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Theo Người, đạo đức cách mạng bao gồm 5 tính tốt: Nhân, Nghĩa, Trí, Dũng, Liêm.

Về vấn đề cán bộ và công tác cán bộ, Người khẳng định: Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, công việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Cán bộ tốt phải có đủ đức và tài, trong đó đức là gốc. Vì vậy, phải quan tâm, chú trọng đến tất cả các khâu của công tác cán bộ, từ việc huấn luyện cán bộ; lựa chọn, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ đến việc thực hiện chính sách đối với cán bộ.

65 năm đã trôi qua, nhưng những giá trị về lý luận và thực tiễn của tác phẩm “Sửa đối lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn giữ nguyên giá trị. Trong giai đoạn hiện nay khi toàn Đảng, toàn dân đang tích cực thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XI về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm này sẽ giúp cán bộ, đảng viên càng hiểu rõ trách nhiệm của mình, ra sức rèn luyện và phấn đấu để “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Hồng Thanh

(Phòng Quản lý hiện vật)

baotanglichsuquocgia

Chia sẻ:

Bài nổi bật

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

Chiếc gầu Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng để tát nước chống hạn lưu giữ tại BTLSQG

  • 21/06/2019 09:04
  • 4123

BTLSQG hiện đang lưu giữ rất nhiều tài liệu, hiện vật về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi tài liệu, hiện vật, hình ảnh, là một câu chuyện sống động, chân thực về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - một cuộc đời đã đi vào huyền thoại, gắn liền với cuộc sống chiến đấu và thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội.