Thứ Tư, 17/07/2024
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

04/11/2017 04:15 4212
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Sách “Đường Kách Mệnh” của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc (Chủ tịch Hồ Chí Minh sau này), xuất bản ở Quảng Châu (Trung Quốc), năm 1927.

Năm 1925, tại Quảng Châu (Trung Quốc), Nguyễn Ái Quốc đã chọn một số thanh niên Việt Nam yêu nước, mở các lớp huấn luyện chính trị, đào tạo cán bộ đưa về nước hoạt động. Tài liệu giảng dạy tại các lớp huấn luyện chính trị đã được Người biên soạn thành tập đề cương bài giảng. Đầu năm 1927, Bộ Tuyên truyền của Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông xuất bản thành sách Đường Kách Mệnh và được bí mật chuyển về Việt Nam. Sách gồm 101 trang chữ Quốc ngữ, in lytô mực đen trên giấy nến, kích thước 15cm x 22cm, giới thiệu về các Đảng Cộng sản trên thế giới, đồng thời đề cập đến những vấn đề cơ bản về lý luận, đường lối cách mạng, việc xây dựng tổ chức và tập hợp lực lượng, đặc biệt nhấn mạnh những yêu cầu về phẩm chất đạo đức mà người cách mạng Việt Nam cần có. Tác phẩm là văn kiện lý luận chính trị đầu tiên, có vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị về tư tưởng, chính trị, tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, tháng 2-1930.

sach

sach


Chia sẻ: