Khai mạc Trưng bày "Bãi Cọi - Nơi gặp gỡ các nền văn hóa"