Thứ Năm, 18/08/2022
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

17/04/2012 14:41 2248
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Tác giả: Nguyễn Quốc Hùng, Hoàng Văn Khoán; Nxb: Thế giới; Khổ sách: 21x29,7 cm; Số lượng: 486tr; Xuất bản: 2010.

Tiền là một vật dùng để xác định giá trị của các vật. Tiền xuất hiện sớm muộn khác nhau nhưng trên thế giới nước nào cũng có tiền. Trên các đồng tiền kim loại có niên đại, ký hiệu, chân dung, các yếu tố nghệ thuật như rồng, sóng nước. Đặc biệt ở Phương Đông, chữ đúc trên tiền còn mang ảnh hưởng của nghệ thuật thư pháp. Vì vậy, tiền cổ là một loại hình di sản văn hóa vật thể đặc biệt. Nó phản ánh nhiều mặt trong đời sống xã hội và trở thành một nguồn sử liệu hết sức phong phú, có niên đại chính xác.

Ở Việt Nam, việc sử dụng tiền tệ làm vật trung gian thay cho sự trao đổi trực tiếp vật đổi vật đã diễn ra từ khá sớm. Những bằng chứng khảo cổ học cho thấy, trong thời kỳ Bắc thuộc đã có nhiều loại tiền của các triều đại Trung Quốc lưu hành ở nước ta.

Việc đúc, in và phát hành tiền của các triều đại Việt Nam kể từ nhà Đinh (thế kỷ X) là sự kiện khẳng định độc lập, tự chủ của người Việt Nam nói chung và trong việc điều hành phát triển nền kinh tế của mình nói riêng. Do đó, nghiên cứu tiền tệ có tầm quan trọng đối với việc tìm hiểu, nâng cao nhận thức về kinh tế, chính trị xã hội của lịch sử nước nhà, các bài học kinh nghiệm về chính sách tiền tệ của cha ông ta trước đây.

Ấn phẩm “Sổ tay tiền cổ kim loại Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp” dựa vào tự dạng và một số tiêu chí khác xác định những đồng tiền giống nhau niên hiệu, khác nguồn gốc để bạn đọc tham khảo. Phần chủ yếu là trình bày hơn 400 loại tiền của Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp. Mỗi loại tiền có một lý lịch gồm 21 tiêu chí kèm theo bản ảnh, bản dập 2 mặt để đảm bảo tính chính xác và khách quan. Cuốn sách cung cấp một công cụ trực quan cho việc nghiên cứu xác định chính xác các loại tiền kim loại cổ trên cơ sở những tiêu bản chuẩn.

Độc giả quan tâm có thể tìm đọc tại thư viện Bảo tàng lịch sử Quốc gia, số 25 Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Trang Nhung

baotanglichsuquocgia

Chia sẻ: