Thứ Tư, 18/05/2022
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

30/03/2012 16:22 3048
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1674/QĐ-TTg ngày 26/9/2011 về việc thành lập Bảo tàng Lịch sử quốc gia trên cơ sở sáp nhập Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký quyết định số 4046/QĐ-BVHTTDL ngày 07/12/2011 quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Theo đó, ngày 22/3/2012, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã ký quyết định số 109/QĐ-BTQG ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

Quy chế gồm 6 chương, với 33 điều, ngoài những quy định chung (chương I) và phần tổ chức thực hiện (chương VI), quy chế tập trung vào việc xác định rõ nhiệm vụ quyền hạn của các phòng chuyên môn, nghiệp vụ (chương II), gồm 15 phòng:

- Phòng Hành chính, Tổng hợp

- Phòng Tổ chức cán bộ

- Phòng Kế hoạch

- Phòng Tài chính, Kế toán

- Phòng An ninh bảo vệ

- Phòng Kỹ thuật, Công nghệ

- Phòng Nghiên cứu, Sưu tầm

- Phòng Quản lý hiện vật

- Phòng Bảo quản

- Phòng Trưng bày

- Phòng Quản lý Trưng bày ngoài trời và Không gian tưởng niệm

- Phòng Giáo dục, Công chúng

- Phòng Truyền thông

- Phòng Tư liệu, Thư viện

- Phòng Hợp tác quốc tế

Các cán bộ quản lý phòng ban nhận nhiệm vụ công tác năm 2012

Ngoài các phòng chuyên môn, Bảo tàng Lịch sử quốc gia còn có Ban Xây dựng nội dung và Hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia và Hội đồng khoa học (có quy chế hoạt động riêng).

Chương III của Quy chế tập trung nêu rõ nhiệm vụ và quyền hạn của viên chức quản lý các cấp.

Chương IV xác định rõ nghĩa vụ và quyền lợi của viên chức, người lao động.

Chương V quy định rõ chế độ làm việc và quan hệ công tác của Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia với các cấp lãnh đạo Bộ, Cục, Vụ chức năng; với các tổ chức Đảng, công đoàn, đoàn thanh niên…Đồng thời trong chương V cũng chỉ rõ nguyên tắc phối hợp làm việc giữa các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Bảo tàng.

Với việc kiện toàn và hoàn thiện các văn bản quy phạm phù hợp với chức năng và nhiệm vụ của Bảo tàng Lịch sử quốc gia, hy vọng bộ máy quản lý của Bảo tàng cũng như những hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Bảo tàng ngày càng được nâng cao, xứng đáng là bảo tàng đứng đầu hệ thống các bảo tàng thuộc loại hình lịch sử - xã hội, góp phần vào việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa tới đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Ban biên tập

baotanglichsuquocgia

Chia sẻ: