Thứ Tư, 19/02/2020
 • Tiếng Việt
 • English
 • French

Bảo tàng lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Gặp nhân chứng lịch sử tham gia Lễ Độc lập năm 1945tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội 
 • 30/08/2018 08:48

Gặp nhân chứng lịch sử tham gia Lễ Độc lập năm 1945tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội 

Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 02/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Lâm thời đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, đánh dấu bước ngoặt lịch sử vĩ đại, mở ra kỷ nguyên mới cho lịch sử dân tộc Việt Nam.

 • 963

Gặp nhân chứng lịch sử tham gia Lễ Độc lập năm 1945 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội
 • 30/08/2018 08:48

Gặp nhân chứng lịch sử tham gia Lễ Độc lập năm 1945 tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội

Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 02/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Lâm thời đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, đánh dấu bước ngoặt lịch sử vĩ đại, mở ra kỷ nguyên mới cho lịch sử dân tộc Việt Nam.

 • 1048

Vai trò định hướng của báo chí cách mạngtrong Cách mạng tháng 8/1945
 • 29/08/2018 14:22

Vai trò định hướng của báo chí cách mạngtrong Cách mạng tháng 8/1945

Báo chí cách mạng với bề dày lịch sử, đóng vai trò là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, định hướng dư luận trước các thông tin. Trong từng thời kỳ lịch sử cụ thể, dưới sự chỉ đạo của Đảng, báo chí cách mạng đã phát huy vai trò trong việc cổ động đoàn kết, bênh vực quyền lợi của nhân dân.

 • 739

Vai trò định hướng của báo chí cách mạng trong Cách mạng tháng 8/1945
 • 29/08/2018 14:22

Vai trò định hướng của báo chí cách mạng trong Cách mạng tháng 8/1945

Báo chí cách mạng với bề dày lịch sử, đóng vai trò là vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, định hướng dư luận trước các thông tin. Trong từng thời kỳ lịch sử cụ thể, dưới sự chỉ đạo của Đảng, báo chí cách mạng đã phát huy vai trò trong việc cổ động đoàn kết, bênh vực quyền lợi của nhân dân.

 • 845

Sáng tạo trong đường lối và phương pháp cách mạng: Bài học từ Cách mạng Tháng Tám 1945
 • 20/08/2018 23:03

Sáng tạo trong đường lối và phương pháp cách mạng: Bài học từ Cách mạng Tháng Tám 1945

Thành công của Đảng trong hoạch định đường lối và phương pháp cách mạng thời kỳ 1930- 1945 bắt nguồn từ bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần độc lập, tự chủ và sáng tạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại trong việc tiếp thu và vận dụng lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, có tham khảo những kinh nghiệm tốt của thế giới nhưng không sao chép bất cứ một mô hình có sẵn nào.

 • 2275

Đội tự vệ xung phong ngoại thành trong những ngày sục sôi cách mạng
 • 16/08/2018 10:39

Đội tự vệ xung phong ngoại thành trong những ngày sục sôi cách mạng

Trong cách mạng tháng Tám của Hà Nội, Đội Tự vệ xung phong ngoại thành (TVXPNT) do ông Nguyễn Hải Hùng là Ðội trưởng đã có nhiều đóng góp quan trọng.

 • 341

50 năm chiến thắng Đồng Lộc: Giá trị lịch sử và hiện tại
 • 23/07/2018 15:12

50 năm chiến thắng Đồng Lộc: Giá trị lịch sử và hiện tại

Chiến thắng Đồng Lộc là một chứng minh sinh động và hùng hồn cho chiến thắng của văn hóa Việt Nam đối với xâm lược Mỹ.

 • 357

100 năm báo Nữ Giới Chung (1918-2018): Tờ báo có xu hướng chống Pháp kín đáo (Phần 2 và hết)
 • 03/07/2018 08:48

100 năm báo Nữ Giới Chung (1918-2018): Tờ báo có xu hướng chống Pháp kín đáo (Phần 2 và hết)

2. Nữ Giới Chung với việc cổ vũ, ủng hộ phong trào Duy tân

 • 267

100 năm báo Nữ Giới Chung (1918-2018):         Tờ báo có xu hướng chống Pháp kín đáo
 • 02/07/2018 09:14

100 năm báo Nữ Giới Chung (1918-2018):         Tờ báo có xu hướng chống Pháp kín đáo

Nữ Giới Chung là một trong 6 tờ báo xuất bản theo chủ thuyết của Toàn quyền Đông Dương A. Sarraut, thuộc dòng báo chí công khai hợp pháp. Đây là tờ báo phụ nữ đầu tiên ở Việt Nam. Vì thế, việc Nữ Giới Chung ra đời là một điểm mốc quan trọng trong lịch sử báo chí Việt Nam. Tuy nhiên, báo sống không lâu. Nữ Giới Chung là tờ tuần báo, xuất bản ngày thứ sáu, ra số đầu tiên vào thứ sáu, ngày 1-2-1918. Số cuối ra ngày 19-7-1918, nghĩa là tờ báo chỉ tồn tại được 5 tháng 19 ngày, ra được 22 số.

 • 337

100 năm báo Nữ Giới Chung (1918-2018): Tờ báo có xu hướng chống Pháp kín đáo
 • 02/07/2018 09:14

100 năm báo Nữ Giới Chung (1918-2018): Tờ báo có xu hướng chống Pháp kín đáo

Nữ Giới Chung là một trong 6 tờ báo xuất bản theo chủ thuyết của Toàn quyền Đông Dương A. Sarraut, thuộc dòng báo chí công khai hợp pháp. Đây là tờ báo phụ nữ đầu tiên ở Việt Nam. Vì thế, việc Nữ Giới Chung ra đời là một điểm mốc quan trọng trong lịch sử báo chí Việt Nam. Tuy nhiên, báo sống không lâu. Nữ Giới Chung là tờ tuần báo, xuất bản ngày thứ sáu, ra số đầu tiên vào thứ sáu, ngày 1-2-1918. Số cuối ra ngày 19-7-1918, nghĩa là tờ báo chỉ tồn tại được 5 tháng 19 ngày, ra được 22 số.

 • 388