Thứ Bảy, 16/10/2021
 • Tiếng Việt
 • English
 • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

'Thiên thời, địa lợi, nhân hòa' hội tụ để giành độc lập dân tộc
 • 02/09/2021 22:01

'Thiên thời, địa lợi, nhân hòa' hội tụ để giành độc lập dân tộc

Cuộc Cách mạng tháng Tám 1945 thành công trọn vẹn. Đây là kết quả tổng hợp của nhiều yếu tố: “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Và bài học đó còn nguyên giá trị trong bối cảnh xã hội hiện nay.

 • 196

Bộ kèn đồng trong Ngày độc lập
 • 01/09/2021 14:28

Bộ kèn đồng trong Ngày độc lập

Trong số hơn 300 hình ảnh, hiện vật, tư liệu quý liên quan đến cuộc Cách mạng Tháng Tám và buổi Lễ Tuyên ngôn độc lập ngày 2-9-1945 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, có một hiện vật đặc biệt. Đó là bộ kèn đồng được Ban nhạc Giải phóng quân sử dụng cử Quốc ca trong ngày Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.

 • 219

Ngày 2.9.1945 ở Sài Gòn: Cờ hoa Đại lộ Cộng hòa ngày lễ Độc lập
 • 01/09/2021 14:25

Ngày 2.9.1945 ở Sài Gòn: Cờ hoa Đại lộ Cộng hòa ngày lễ Độc lập

Mừng ngày lễ Độc lập đầu tiên của dân tộc, nơi đất Sài Gòn, một không khí thiêng liêng của nhân dân Sài Gòn và các tỉnh lân cận đón ngày vui diễn ra quanh Đại lộ Cộng hòa.

 • 193

Cuộc gặp đầu tiên giữa ông Võ Nguyên Giáp và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc
 • 31/08/2021 20:52

Cuộc gặp đầu tiên giữa ông Võ Nguyên Giáp và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc

Cuộc gặp đầu tiên giữa 2 con người vĩ đại của cách mạng Việt Nam - Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Chủ tịch Hồ Chí Minh diễn ra vào 6.1940 tại Trung Quốc.

 • 220

Học Bác về tập trung nhân tài để phát triển đất nước
 • 28/08/2021 20:16

Học Bác về tập trung nhân tài để phát triển đất nước

Chiến lược đại đoàn kết Hồ Chí Minh, tập hợp và đoàn kết đội ngũ trí thức, tập trung nguồn lực trí tuệ cho “kháng chiến - kiến quốc” thể hiện rõ trong quan điểm của Người về “tìm người tài đức” cách đây 75 năm vẫn mang giá trị và được vận dụng trong tình hình mới.

 • 188

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và cuộc vận động tiến tới thắng lợi của Tổng khởi nghĩa tháng 8-1945 qua các nguồn tài liệu lưu trữ
 • 26/08/2021 18:47

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và cuộc vận động tiến tới thắng lợi của Tổng khởi nghĩa tháng 8-1945 qua các nguồn tài liệu lưu trữ

Sinh thời, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã giành trọn cuộc đời mình cống hiến cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng của dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại…

 • 238

Cách mạng Tháng Tám – Đỉnh cao hội tụ sức mạnh “ý Đảng, lòng Dân”
 • 20/08/2021 10:15

Cách mạng Tháng Tám – Đỉnh cao hội tụ sức mạnh “ý Đảng, lòng Dân”

(TG) - Cách đây 76 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã nhất tề đứng lên tiến hành cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Một trong những nhân tố có tính quyết định thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là do Đảng ta đứng đầu là lãnh tụ Hồ Chí Minh đã thực hiện tốt đường lối đoàn kết toàn dân tộc, liên hiệp mọi lực lượng yêu nước, không phân biệt tôn giáo, xu hướng đảng phái chính trị, giai cấp, trong một Mặt trận Dân tộc thống nhất.

 • 185

Bước phát triển về hình thức tác chiến trong quá trình Tổng khởi nghĩa
 • 18/08/2021 13:37

Bước phát triển về hình thức tác chiến trong quá trình Tổng khởi nghĩa

Thắng lợi vĩ đại của Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 do nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân quan trọng nhất, quyết định là Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, khéo vận dụng và từng bước phát triển hình thức tác chiến của đội quân chủ lực trong quá trình chuẩn bị và tiến hành tổng khởi nghĩa, từ khởi nghĩa từng phần ở các địa phương, tiến lên tổng khởi nghĩa giành thắng lợi trọn vẹn trên phạm vi cả nước.

 • 180

Thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Bộ trưởng Bộ Thương binh nhân ngày Thương binh, Liệt sĩ
 • 24/07/2021 22:57

Thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Bộ trưởng Bộ Thương binh nhân ngày Thương binh, Liệt sĩ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến sự hy sinh cao cả của các anh hùng, Thương binh, Liệt sĩ. Ngay từ những ngày đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đầu năm 1946, Hội Giúp binh sĩ tử nạn do Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Hội trưởng được thành lập có nhiều hoạt động quyên góp, ủng hộ cả vật chất và tinh thần góp phần xoa dịu nỗi đau mất mát của các gia đình chiến sĩ, đồng bào.

 • 274

Người đặt nền móng, xây dựng tư tưởng mác-xít ở Việt Nam
 • 09/06/2021 09:47

Người đặt nền móng, xây dựng tư tưởng mác-xít ở Việt Nam

Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh là nhà yêu nước Việt Nam đầu tiên đến với Chủ nghĩa Mác-Lênin và cũng là người Việt Nam đầu tiên trở thành người cộng sản chân chính, đã tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp và trở thành thành viên của Quốc tế Cộng sản.

 • 354