Thứ Ba, 22/09/2020
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

22/07/2019 08:19 372
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Bảo tàng Lịch sử Quốc gia là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng nghiên cứu, sưu tầm, khai quật khảo cổ học; quản lý, bảo quản, trưng bày, giới thiệu di sản văn hóa, hiện vật về lịch sử Việt Nam nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, tham quan và hưởng thụ văn hóa của công chúng. Đảng bộ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia gồm 88 đảng viên sinh hoạt tại 4 chi bộ trực thuộc, làm việc tại 9 phòng chuyên môn, nghiệp vụ. Tổng số viên chức, người lao động là 206 (Trong đó: Nam: 88, Nữ: 118). Trình độ học vấn của cán bộ, viên chức: Tiến sĩ: 4; Thạc sĩ: 44; Cử nhân: 111; Cao đẳng: 2; Trung cấp: 5 và các cán bộ chuyên môn, trình độ khác.

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia hiện lưu giữ và bảo quản gần 200.000 hiện vật, tư liệu lịch sử văn hóa Việt Nam, gồm 19 Bảo vật Quốc gia cùng nhiều sưu tập quý hiếm vào bậc nhất so với các bảo tàng cùng loại hình ở trong nước và khu vực. Giai đoạn lịch sử Việt Nam từ thời Tiền sử đến năm 1945 có gần 110.000 tài liệu, hiện vật là di vật, cổ vật; giai đoạn lịch sử Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám đến ngày nay có khoảng hơn 80.000 tài liệu, hiện vật về lịch sử cách mạng Việt Nam, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ, trong đó 3 Bảo vật Quốc gia là tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đường Kách Mệnh, Ngục trung nhật ký (Nhật ký trong tù) và bản thảo Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

 

Bản thảo “Nhật ký trong tù” – Bảo vật Quốc gia về Hồ Chí Minh hiện lưu giữ

tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia vinh dự 6 lần đón Chủ tịch Hồ Chí Minh tới thăm và làm việc (ngày 5/1/1959; 23/3/1959; 25/6/1959; năm 1960; 12/3/1963; 21/10/1964). Ngay lần đầu tiên đến thăm nhân dịp khánh thành Bảo tàng, Người đã viết tặng dòng chữ “Trưng bày khéo, giải thích rõ, Viện Bảo tàng là một trường học tốt về lịch sử cách mạng của dân tộc Việt Nam ta”. Những lời dạy của Người về công tác trưng bày và thuyết minh bảo tàng vẫn luôn là bài học quý báu cho các thế hệ cán bộ chuyên môn sau này.

Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tạo được sự ổn định, thống nhất xuyên suốt từ nhận thức đến hành động, với ý thức trách nhiệm cao, sự thống nhất, quyết tâm của cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động nên đã đạt được kết quả đáng ghi nhận.

Đảng bộ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã chỉ đạo các Chi bộ trực thuộc xây dựng tiêu chí, rèn luyện, phấn đấu thực hiện tu dưỡng đạo đức, tác phong làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với tình hình của Chi bộ và nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, đảng viên. Hằng năm, 100% đảng viên các Chi bộ ký cam kết không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy Bảo tàng Lịch sử Quốc gia phối hợp với chính quyền và các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên triển khai việc học tập, quán triệt, sinh hoạt định kỳ mỗi tháng ít nhất một lần, các sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ, Đảng bộ gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan và bám sát các nội dung cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” từng năm do Đảng ủy cấp trên phát động. 100% đảng viên được kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện uốn nắn những hạn chế, khuyết điểm, động viên, biểu dương những cá nhân tiêu biểu, tạo sự chuyển biến về nhận thức và ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm đối với công việc được giao.

Toàn thể cán bộ, viên chức Bảo tàng Lịch sử Quốc gia luôn tin tưởng, chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; cán bộ, viên chức trong cơ quan có ý thức rèn luyện nâng cao nhận thức chính trị, năng lực chuyên môn của bản thân, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đảng bộ, Ban lãnh đạo Bảo tàng đã chỉ đạo thực hiện tập trung vào các nội dung: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đấu tranh tự phê bình và phê bình, đổi mới tác phong, lề lối làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để làm cơ sở cho việc thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đảng bộ và nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Tập thể Lãnh đạo Bảo tàng luôn duy trì, đề cao ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương, thực hiện tốt quy chế làm việc, quy chế dân chủ; chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong năm, tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm:

- Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 04-NQ/BCSĐ ngày 16/4/2018 của Ban Cán sự Đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn, sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ. Thực hiện sáp nhập các phòng chuyên môn, nghiệp vụ từ 15 phòng thành 9 phòng.

- Lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, hiệu quả hoạt động chuyên môn nghiệp vụ và nhiệm vụ công tác năm. Rà soát, xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển của Bảo tàng đến năm 2021. Xác định lại vị trí việc làm của viên chức, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức. Xây dựng Đề án Phát triển hoạt động truyền thông Bảo tàng Lịch sử Quốc gia giai đoạn 2018-2022.

- Triển khai công tác chỉnh trang cảnh quan môi trường đối với cả hai cơ sở (số 1 Phạm Ngũ Lão và số 25 Tông Đản), hoàn thành việc xây dựng hệ thống vệ sinh ngầm hiện đại phục vụ khách tham quan.

- Với vai trò, vị trí chức năng và nhiệm vụ của mình, Đảng bộ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia trong 3 năm qua đã đóng góp đáng kể vào việc tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, lòng tự hào dân tộc, về tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh và tư tưởng của Người, sưu tầm bảo quản và lưu giữ nhiều bộ sưu tập, bảo vật quý hiếm, nổi bật là:

Từ năm 2016-2019, Bảo tàng tổ chức thành công 33 trưng bày chuyên đề trong đó có 13 chuyên đề trưng bày tại bảo tàng, 12 trưng bày phối hợp với các đơn vị và lưu động tại các địa phương, 8 trưng bày tại nước ngoài.

Bảo tàng đã tổ chức thành công các trưng bày chuyên đề tại Bảo tàng phục vụ khách tham quan, nhiều nội dung gắn với lịch sử đất nước cũng như việc thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh trong công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền dân tộc: Bảo vật hoàng cung - Kim sách triều Nguyễn (1802-1945); Mặt trận Việt Minh - Đại đoàn kết dân tộc (1941-1951), Đổi mới - hành trình của những ước mơ; Bảo vật quốc gia Việt Nam tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, Nét vàng son - Sưu tập đồ gỗ sơn son thếp vàng tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia; Ánh sáng từ Đường Kách mệnh, Kỷ niệm một thời Xô Viết, Hà Nội - 1972. Báu vật Khảo cổ học Việt Nam, Văn học - Nghệ thuật trong kháng chiến 1945-1954; Đồ gốm sứ phát hiện tại vùng biển Việt Nam; Bí mật đại dương từ những con tàu cổ.

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn tại Bảo tàng, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia thường xuyên phối hợp với các đơn vị trong nước và nước ngoài tổ chức các trưng bày chuyên đề nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục niềm tự hào dân tộc, nhiều nội dung gắn với tư tưởng, đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh và những nhân vật tiêu biểu thực hiện tấm gương của Người qua các thời kỳ lịch sử. Đối tượng phục vụ của Bảo tàng phong phú và đa dạng đến từ nhiều lĩnh vực hoạt động:

Ở trong nước, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia phối hợp với các đơn vị: Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế tổ chức trưng bày chuyên đề Bảo vật hoàng cung: Kim sách và kim ấn triều Nguyễn (1802-1945); Phối hợp với Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên phát huy bộ ảnh triển lãm Lịch sử Văn hóa Việt Nam tại Trại giam Phú Sơn 4 - Tổng cục VIII - Bộ Công an; Phối hợp với Ban quản lý Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó - Cao Bằng triển lãm ảnh Lịch sử văn hóa Việt Nam tại Pác Bó - Cao Bằng; phối hợp với Trung tâm văn hóa điện ảnh tỉnh Hà Tĩnh thực hiện triển lãm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng nhân dân Việt Nam và bạn bè thế giới; Trưng bày Đổi mới - Hành trình của những ước mơ và Kim Ngọc - Người tiên phong trong hành trình đổi mới tại Bảo tàng Vĩnh Phúc nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc; các chuyên đề Đổi mới - Hành trình của những ước mơ  tại Bảo tàng Hải Phòng; Nét vàng son - Đồ gỗ sơn son thếp vàng Việt Nam tổ chức tại Bảo tàng tỉnh Lạng Sơn; Lịch sử văn hóa Việt Nam nhân Hội nghị Bảo vệ và Phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam vì sự phát triển bền vững tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế; Rồng - Phượng trên Bảo vật triều Nguyễn tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế; Không gian Di sản văn hóa Việt Nam - 2018 tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam nhân ngày Di sản văn hóa 23/11; Chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - Góc nhìn từ tranh cổ động tại Bảo tàng Hồ Chí Minh; Phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tổ chức trưng bày chuyên đề Hội nghị Paris - đường đến hòa bình tại Bảo tàng Hà Nội nhân kỷ niệm 45 năm ngày ký kết Hiệp định Paris (1/1973-1/2018).

Trưng bày tại nước ngoài: Triển lãm Báu vật Khảo cổ học Việt Nam tại Bảo tàng Reiss-Engelhorn, Cộng hòa Liên bang Đức, Trưng bày đặc biệt về Di sản văn hóa biển Việt Nam tại Mokpo, Hàn Quốc; Tranh tuyên truyền cổ động của nhân dân thế giới đoàn kết với Việt Nam thời kỳ 1954-1975 tại Cộng hòa Liên bang Đức; trưng bày chuyên đề và xuất bản sách Đồ gốm sứ phát hiện ở vùng biển Việt Nam tại Mokpo và Busan Hàn Quốc; Lịch sử văn hóa Việt Nam tại Bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc (2018-2020); Những vương quốc cổ tại Bảo tàng Quốc gia Malaysia.

Tháng 5/2019, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia thực hiện các trưng bày chuyên đề trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh: Chuyên đề Hồ Chí Minh Chân dung một con người, khai mạc ngày 17 tháng 5 năm 2019 tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia; Phối hợp với Bảo tàng Hermitage, Liên bang Nga tổ chức trưng bày Báu vật sông Hồng - sưu tập khảo cổ học từ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia khai mạc ngày 17 tháng 5 năm 2019 tại Bảo tàng Hermitage.

 

Khai mạc trưng bày chuyên đề “Hồ CHí Minh – Chân dung một con người”

tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia năm 2019

Trong 3 năm 2016-2018, Bảo tàng đã đón 802.848 khách tham quan. Trong đó:

- Khách tham quan tại Bảo tàng: 308.148 người

- Khách tham gia triển lãm lưu động địa phương: 62.700 người9

- Khách tham quan trưng bày tại nước ngoài: 432.000 người.

Tổ chức 684 buổi Giờ học Lịch sử, Câu lạc bộ “Em yêu lịch sử” cho 26.925 học sinh tại Bảo tàng và nhóm gia đình trên địa bàn Hà Nội và các địa phương.

Với vai trò, vị trí chức năng và nhiệm vụ của mình, Đảng bộ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã đóng góp đáng kể vào việc tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, lòng tự hào dân tộc; sưu tầm, bảo quản và lưu giữ nhiều bộ sưu tập, bảo vật quý hiếm. Đảng bộ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã gắn kết nội dung của việc học tập tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh với những hoạt động chuyên môn có ý nghĩa nhằm thực hiện tốt công việc được giao, tận tình phối hợp và hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho các bảo tàng địa phương, giúp đỡ địa phương giải quyết công việc một cách thuận lợi và hiệu quả nhất.

Các cán bộ, đảng viên Bảo tàng luôn có thái độ đúng mực đối với khách đến tham quan, học tập, nghiên cứu. Mỗi viên chức đều ý thức được trách nhiệm của mình, các Chi bộ, phòng chuyên môn đưa văn hóa công sở vào tiêu chí hoạt động: Lề lối, tác phong làm việc, phong cách ứng xử và hành vi văn minh lịch sự... Các đoàn khách đến tham quan, làm việc tại Bảo tàng đều ấn tượng tốt và có những phản hồi tích cực, có sự liên kết, hợp tác lâu dài.

Ban thường vụ Đảng ủy Bảo tàng Lịch sử Quốc gia luôn tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện kế hoạch đề ra, gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động. Kết quả việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh đã có tác động tích cực đến mọi hoạt động của cơ quan. Hằng năm, nhiệm vụ chính trị của cơ quan được hoàn thành tốt, công tác xây dựng Đảng, đoàn thể quần chúng ngày càng phát triển toàn diện, các phong trào quần chúng hưởng ứng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã phát hiện nhiều nhân tố tích cực, tạo nguồn phát triển đảng viên. Trong 3 năm qua, Đảng bộ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia và các tổ chức chính quyền, đoàn thể nhận được nhiều thành tích đáng ghi nhận: Năm 2016, 2018, Đảng bộ Bảo tàng Lịch sử Quốc gia được công nhận danh hiệu “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu”; năm 2017, được công nhận “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”. Năm 2016, tập thể Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Cờ thi đua của Chính phủ; năm 2018, Bảo tàng được nhận Cờ dẫn đầu phong trào thi đua của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Năm 2016, 2017, 2018, Công đoàn Bảo tàng Lịch sử Quốc gia nhận Bằng khen của Công đoàn viên chức Việt Nam. Đoàn cơ sở Bảo tàng 3 năm liền được công nhận Đoàn cơ sở xuất sắc; năm 2017 được công nhận Đoàn cơ sở xuất sắc dẫn đầu phong trào Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2016

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, gắn với nhiệm vụ chính trị của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, cùng với việc triển khai sinh hoạt các chuyên đề đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, giữ gìn đạo đức lối sống, nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt của đơn vị.

TS. Nguyễn Văn Cường

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam 2011, Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, số: 03-CT/TW, ngày 14/5/2011.

2. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam 2016, Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, số: 05-CT/TW, ngày 15/5/2016.

3. Ban Tuyên giáo Trung ương 2009, Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân (tài liệu học tập năm 2009), Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

4. Ban Tuyên giáo Trung ương 2018, Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2018.

5. Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb. Chính trị Quốc gia, 2016, Hà Nội.

Bảo tàng Lịch sử quốc gia

Chia sẻ:

Bài nổi bật

Triển lãm và Hội thảo: “Văn hóa với phát triển và quảng bá du lịch”

Triển lãm và Hội thảo: “Văn hóa với phát triển và quảng bá du lịch”

  • 04/07/2019 15:47
  • 557

Nhân kỷ niệm Tuần lễ Du lịch Văn hóa Trung Quốc tại Việt Nam, Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam tổ chức triển lãm, giới thiệu những sản phẩm văn hóa đến từ 5 bảo tàng thuộc tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), đồng thời tổ chức hội thảo về chủ đề trên tại Thư viện Quốc gia Việt Nam.

Bài viết khác

Bảo tàng LSQG tiếp nhận hiện vật của gia đình Tổng đốc tướng công Lê Trung Ngọc và con trai kiến trúc sư Lê Trung Châu

Bảo tàng LSQG tiếp nhận hiện vật của gia đình Tổng đốc tướng công Lê Trung Ngọc và con trai kiến trúc sư Lê Trung Châu

  • 19/07/2019 10:15
  • 679

Ngày 20/6/2019, Bảo tàng Lịch sử quốc gia (BTLSQG) khai mạc trưng bày chuyên đề “Quốc hiệu và Kinh đô Đại Việt qua các thời kỳ lịch sử” và tổ chức chương trình tiếp nhận hiện vật hiến tặng của gia đình ông Lê Trung Phúc, số 21, phố Phạm Đình Hổ, Hà Nội là cháu bốn đời của Tổng đốc Lê Trung Ngọc hiến tặng cho BTLSQG Bia kỷ niệm Tổng đốc Tướng công Lê Trung Ngọc, người dâng tấu lên triều đình định lệ ngày quốc lễ 10/3 âm lịch hàng năm là ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, cùng Bộ thước vẽ của kiến trúc sư Lê Trung Châu con trai của Tổng đốc Lê Trung Ngọc, đây là những tài liệu hiện vật gắn liền với cuộc đời làm nghề thiết kế thi công các công trình kiến trúc đầu thế kỷ XX được tu học tại Pháp, từ năm (1903 - 1913).