Thứ Ba, 17/05/2022
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

20/08/2008 15:17 1825
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)
Ngày 27/5/2008, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam nhận được công văn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Quyết định số 31/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về thu và sử dụng phí tham quan. Ban biên tập website Bảo tàng Lịch sử Việt Nam xin đăng toàn văn bản quyết định này.
Ngày 27/5/2008, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam nhận được công văn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thực hiện Quyết định số 31/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về thu và sử dụng phí tham quan. Ban biên tập website Bảo tàng Lịch sử Việt Nam xin đăng toàn văn bản quyết định này.

BỘ TÀI CHÍNH

Số: 31/2008/QĐ-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;

Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ về ‘Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa’;

Sau khi có ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 1326/BVHTTDL-KHTC ngày 5/11/2007 và theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tổ chức, cá nhân tham quan Bảo tàng Lịch sử phải nộp phí tham quan (áp dụng thống nhất đối với người Việt Nam và người nước ngoài) theo mức thu quy định như sau:

1. Đối với người lớn: 20.000đ/lượt/người.

2. Đối với sinh viên, học sinh các trường đại học, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề: 10.000đ/lượt/người.

3. Đối với học sinh tiểu học, trung học cơ sở, phổ thông trung học và trẻ em dưới 16 tuổi: 2.000đ/lượt/người. Trong trường hợp khó xác định là người dưới 16 tuổi thì chỉ cần có bất kỳ giấy tờ nào chứng minh được là người dưới 16 tuổi như: giấy khai sinh, thẻ học sinh...

4. Đối với các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định tại điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ về ‘Chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa’ được giảm 50% mức thu quy định tương ứng tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Điều 2. Tiền thu phí tham quan Bảo tàng Lịch sử Việt Nam tại Quyết định này là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước, được quản lý, sử dụng như sau:

1. Đơn vị thu phí (Bảo tàng Lịch sử Việt Nam) được trích 90% (chín mươi phần trăm) số tiền thu phí được để trang trải chi phí cho việc quản lý và thu phí theo chế độ quy định.

2. Đơn vị thu phí có trách nhiệm kê khai, nộp thuế và quyết toán 10% (mười phần trăm) số tiền thu được vào ngân sách nhà nước theo quy định của mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng từ thu, công khai chế độ thu phí không đề cập tại Quyết định này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí, lệ phí và Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC.

Điều 5. Tổ chức cá nhân thuộc đối tượng phải nộp phí, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

KT.BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(đã ký)

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

(Nguồn: Bảo tàng Lịch sử Việt Nam )

Chia sẻ:

Bài nổi bật

Triển lãm và Hội thảo: “Văn hóa với phát triển và quảng bá du lịch”

Triển lãm và Hội thảo: “Văn hóa với phát triển và quảng bá du lịch”

  • 04/07/2019 15:47
  • 1394

Nhân kỷ niệm Tuần lễ Du lịch Văn hóa Trung Quốc tại Việt Nam, Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam tổ chức triển lãm, giới thiệu những sản phẩm văn hóa đến từ 5 bảo tàng thuộc tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), đồng thời tổ chức hội thảo về chủ đề trên tại Thư viện Quốc gia Việt Nam.

Bài viết khác

Bảo tàng Lịch sử Việt Nam áp dụng phí tham quan theo quy định của Bộ Tài chính

  • 20/08/2008 15:13
  • 1829

Thực hiện quyết định số 31/2008/QĐ-BTC ngày 22 tháng 5 năm 2008 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam.