Chủ Nhật, 26/05/2019
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

04/11/2017 06:54 758
Điểm: 0/5 (0 đánh giá)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội đề ra đường lối đổi mới đất nước, Hà Nội, ngày 15-18/12/1986.


Chia sẻ: