Thứ Ba, 24/05/2022
  • Tiếng Việt
  • English
  • French

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Vietnam National Museum of History

Bia điện Nam Giao

04/11/2017
Bia điện Nam Giao

Bia điện Nam Giao, đá, thành Thăng Long (Hà Nội), dựng năm thứ 4 niên hiệu Vĩnh Trị, đời vua Lê Hy Tông (1679)

Trống đồng Cảnh Thịnh

04/11/2017
Trống đồng Cảnh Thịnh

Trống Cảnh Thịnh, đồng, niên hiệu Cảnh Thịnh 8 triều Tây Sơn (năm 1800)

Bình vẽ thiên nga

04/11/2017
Bình vẽ thiên nga

Bình vẽ thiên nga, gốm hoa lam, triều Lê Sơ, thế kỷ 15

Ấn “Môn Hạ sảnh ấn”

04/11/2017
Ấn “Môn Hạ sảnh ấn”

Ấn “Môn Hạ sảnh ấn”, đồng, niên hiệu Long Khánh 5, Trần Duệ Tông (năm 1337), phát hiện tại Hương Khê, Hà Tĩnh, năm 1962

Chuông Vân Bản

04/11/2017
Chuông Vân Bản

Chuông Vân Bản, đồng, thời Trần, thế kỉ 13-14, phát hiện năm 1958, biển Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng

Thống gốm hoa nâu

04/11/2017
Thống gốm hoa nâu

Thống gốm hoa nâu, thời Trần, thế kỷ 13 - 14. Phát hiện tại Đền Trần, thôn Tức Mạc, Lộc Vượng, thành phố Nam Định, năm 1972

Quan tài Việt Khê

03/11/2017
Quan tài Việt Khê

Quan tài Việt Khê, gỗ, khoảng 2.500-2.000 năm cách ngày nay, phát hiện tại thôn Ngọc Khê, xã Việt Khê, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, năm 1961

Cây đèn hình người quỳ

03/11/2017
Cây đèn hình người quỳ

Cây đèn hình người quỳ, đồng, khoảng 2.000 - 1.700 năm cách ngày nay

Tượng hai người cõng nhau thổi khèn

03/11/2017
Tượng hai người cõng nhau thổi khèn

Tượng hai người cõng nhau thổi khèn, đồng, văn hóa Đông Sơn, khoảng 2.500-2.000 năm cách ngày nay

Thạp Đào Thịnh

20/10/2017
Thạp Đào Thịnh

Thạp Đào Thịnh, đồng, văn hóa Đông Sơn, khoảng 2.500 - 2.000 năm cách ngày nay

Trống đồng Hoàng Hạ

20/10/2017
Trống đồng Hoàng Hạ

Trống đồng Hoàng Hạ, văn hóa Đông Sơn, khoảng 2.500 - 2.000 năm cách ngày nay

Trống đồng Ngọc Lũ

20/10/2017
Trống đồng Ngọc Lũ

Trống đồng Ngọc Lũ, văn hóa Đông Sơn, khoảng 2.500 - 2.000 năm cách ngày nay