Cập nhật ngày 23/ 6/ 2012 
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia
Bảo tàng Lịch sử Quốc gia được XD tại Tây hồ TâyBảo tàng Lịch sử Quốc gia được XD tại Tây hồ Tây

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 281/2006/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin và Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_________

 Số: 1690/QĐ-TTg 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2006

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia

______

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 281/2006/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin và Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

 

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo nhà nước xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), bao gồm các thành viên sau:

Trưởng ban: Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng.

Phó Trưởng ban Thường trực: Ông Lê Doãn Hợp, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin.

Phó Trưởng ban: Ông Nguyễn Hồng Quân, Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Các ủy viên:

1. Ông Trần Quốc Toản, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

2. Ông Nguyễn Bích Đạt, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

3. Ông Nguyễn Công Nghiệp, Thứ trưởng Bộ Tài chính.

4. Ông Trần Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin.

5. Ông Cao Lại Quang, Thứ  trưởng Bộ Xây dựng.

6. Ông Trần Đức Cường, Phó Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

7. Bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

8. Ông Lưu Trần Tiêu, Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia.

9. Giám đốc Ban Quản lý dự án.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo như sau:

1. Chỉ đạo việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 281/2006/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2006.

2. Chỉ đạo việc đề xuất các cơ chế và giải pháp đặc thù trong quá trình chuẩn bị và thực hiện Dự án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

3. Kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện Dự án; quyết định các biện pháp xử lý vướng mắc trong quá trình chuẩn bị và thực hiện Dự án.

4. Chỉ đạo việc hợp tác với các tổ chức, các chuyên gia trong nước và nước ngoài để chuẩn bị và thực hiện Dự án.

Điều 3. ký được sử dụng con dấu của Chính phủ; những văn bản do Phó Trưởng ban ký được sử dụng con dấu của Bộ Văn hóa - Thông tin, Bộ Xây dựng; những văn bản do các ủy viên Ban Chỉ đạo ký thuộc thẩm quyền và trách nhiệm được giao, được sử dụng con dấu của cơ quan mình.

Điều 4. Giao Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Trưởng Ban Chỉ đạo, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ,
Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các thành viên Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- VPBCĐTW về phòng, chống tham nhũng;

- HĐND, UBND thành phố Hà Nội;

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của QH;

- Văn phòng Quốc hội;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;  

- BQL Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y;

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- Học viện Hành chính quốc gia;

- Các thành viên Ban Chỉ đạo;

- VPCP: BTCN, các PCN,

  Website Chính phủ, Ban Điều hành 112,

  Người phát ngôn của Thủ tướng Chính phủ,

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;

- Lưu: Văn thư, VX (5b). Hà

 

- TẢI VỀ: FILE ĐÍNH KÈM CỦA QUYẾT ĐỊNH

[Quay lại] 

Bản để in In bài   Lưu file   Gửi tin qua email Gửi cho bạn bè     Xuất Xml

Thông tin khác:
  • Di sản văn hóa Phật giáo
  • Đèn cổ Việt Nam
  • Khu vực: